ppp.wschowa.info » Statut BIP

statut poradni


STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
WE WSCHOWIE

Podstawę  prawną niniejszego statutu stanowią:
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. , poz. 1943  z późniejszymi zmianami);
2.    Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U nr 106, poz. 668–  z  późniejszymi zmianami);
3.    Rozporządzenie  MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej z dn. 17 listopad 2010r. (Dz. U. nr 228, poz. 11492 z późniejszymi zmianami).
4.    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532) oraz Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017r. (Dz. U. poz. 1591) i Rozporządzenie MEN z dn. 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1643)
5.    Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.2013r. poz. 199);
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199) oraz Rozporządzenie MEN z dn. 25  sierpnia 2017r. zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. z 2017r. poz. 1647).
7.    Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072);
8.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.                       z 2017 r. poz. 1189, z późniejszymi zmianami);
9.    Ustawa z dn. 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U, z 2017r. poz. 59 i 949),
10.    Rozporządzenie MEN  z dn. 30 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635).
11.    Rozporządzenie MEN  z dn. 14 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)
12.    Rozporządzenie MEN  z dn. 29 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 1616).
13.    Rozporządzenie MEN z dn. 16 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz z dn. 31 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1651 i Dz. U. z 2015r. poz. 843 oraz Dz. U. z 2016r. poz. 1278)
14.    Rozporządzenie MEN z dn. 23 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569)


    Tekst jednolity statutu uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu
    w dniu 27 listopada 2017 roku. Uchwała Rady Pedagogicznej  3/17/18 .

 

 

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO 2017 292.93 KB