ppp.wschowa.info » Informacje o pracy poradniBIP

Organizacja pracy poradni

Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie opiera się o działy:
  • Opieki nad małym dzieckiem 0d 0 do 6 roku życia,
  • Opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym klasy I-VI,
  • Opieki nad uczniami klas VII-VIII i szkół ponadpodstawowych, 
  • Poradnictwa i orientacji zawodowej,
  • Diagnozy i terapii logopedycznej,
Rehabilitacji i usprawniania ruchowego.

Poradnia świadczy usługi w zakresie :
-
diagnozy,
-
terapii,
-
profilaktyki,
-
doradztwa.

Działalność diagnostyczna polega na ustalaniu :

- ocena poziomu rozwoju mowy dzieci i młodzieży,
- poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci w wieku 0-6 roku życia, 
- poziomu dojrzałości szkolnej, 
- przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej i trudności wychowawczych, 
- możliwości edukacyjnych dzieci dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, 
- predyspozycji psychologicznych pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, rozmiarów zagrożeń niedostosowaniem społecznym oraz kierunków pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacji.

- rozpoznawanie rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia

Działalność terapeutyczna – polega na prowadzeniu terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i ruchowej na terenie placówki.
Poradnia prowadzi terapię indywidualną i rodzinną w zakresie :
-
stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci w wieku 0d 0-do 6 roku życia i młodszym wieku szkolnym, 
-
pomoc dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami emocjonalnymi, 
-
eliminowania wad i zaburzeń mowy, 
-
pomoc rodzinie w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami w zachowaniu , objawami psychosomatycznymi, 
-
usprawnianiu funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, 
-
stymulowaniu rozwoju dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 
-
pomoc dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 
- zaburzeniami osobowościowymi i niepowodzeniami szkolnymi pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.

Działalność doradcza – dotyczy trudności i niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych, profilaktyki, orientacji zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia, wychowania prozdrowotnego, kierowania do instytucji społecznych, prawnych, administracyjnych oraz medycznych pomagających dzieciom i młodzieży, organizacji i prowadzenia różnych form pomocy i zajęć w placówkach oświatowych.

Działalność profilaktyczna dotyczy:
-
udzielaniu nauczycielom i rodzicom wskazówek odnośnie aktywizowania dzieci i młodzieży,
- informowania rodziców o prawidłowym rozwoju dziecka, sposobach wczesnego wykrywania i wyrównywania zaburzeń rozwojowych oraz formie indywidualnej pomocy,
-
prowadzenie w szkołach grupowych zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki prozdrowotnej,
-
inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dotyczących dzieci zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
z zaburzeniami osobowości oraz z niepowodzeniami szkolnymi.

 Poradnia jest placówką nieferyjną, czyli prowadzimy naszą działalność także w czasie wolnym od nauki, tj. w ferie, wakacje.