Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

W Poradni działają powołane przez Dyrektora Zespoły Orzekające. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają się raz w miesiącu, wg. ustalonego  harmonogramu na dany rok szkolny. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powołać  Zespół Orzekający poza harmonogramem.

Zadaniem Zespołów Orzekających jest wydawanie:

  • orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
  • orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Zespoły wydają orzeczenia i opinie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.