Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

I.UWAGI OGÓLNE:

1. Doradztwo zawodowe realizowane przez PPP opiera się na zasadach:

 • bezpłatności,
 • dostępności,
 • równości,
 • swobodzie wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • poufności i ochronie danych osobowych

2. Niniejsze procedury dotyczą: poradnictwa indywidualnego, poradnictwa
grupowego, wydawania opinii.

II PORADNICWO INDYWIDUALNE:

 1. Przez poradnictwo indywidualne należy rozumieć proces, podczas którego
  doradca zawodowy w sposób świadomy i celowy, wykorzystując procedury i techniki rozmowy doradczej motywuje klienta1 (najczęściej – ucznia) do
  swobodnego wypowiadania się oraz aktywnego współdziałania w rozwiązywaniu jego problemów,
 2. Celem indywidualnej porady zawodowej jest pomoc w rozwiązaniu problemu klienta (np. problemu ucznia związanego z wyborem dalszego kierunku kształcenia, zawodu itp.).
 3. Przebieg porady indywidualnej może być różny – w zależności od problemu
  klienta. Ogólny schemat:
 • przyjęcie informacji o potrzebie udzielenia porady,
 • analiza danych i informacji o kliencie – np. na podstawie dokumentów,
 • określenie potrzeb klienta,
 • uzyskanie informacji o aktualnej sytuacji szkolnej ucznia w zakresie potrzebnym do zrealizowania usługi doradczej (porady),
 • uzyskanie innych informacji dotyczących klienta,
 • dokonanie analizy danych,
 • spotkanie się z klientem,
 • przeprowadzenie rozmowy doradczej,
 • ustalenie problemu klienta oraz hierarchię innych problemów,
 • ustalenie ewentualnej konieczności włączenia innych specjalistów/ podmiotów zewnętrznych lub przeprowadzenia badań lekarskich lub
 • psychologicznych,
 • jeśli istnieje konieczność przeprowadzenia badań w (wykraczających poza kompetencję doradcy zawodowego) zaproszenie innych specjalistów PPP lub podmiotów zewnętrznych),
 • skierowanie klienta do innego specjalisty ( psychologa lub podmiotu
  zewnętrznego np. lekarza medycyny pracy),
 • uzyskanie zgody na badanie lub brak takiej zgody,
 • jeśli jest wyrażona zgoda – badanie wykonane przez doradcę zawodowego lub skierowanie na badanie do innego specjalisty,
 • dokonanie oceny sytuacji klienta (zarówno wówczas kiedy jest zgoda na badanie jak i wówczas gdy nie ma takiej zgody),
 • wypracowanie sposób dalszego działania,
 • udzielenie pomocy w decyzji zawodowej,
 • indywidualna informacja zawodowa,
 • określenie indywidualnego planu działania.

4. Zasady realizacji poradnictwa indywidualnego:

4.1 .Klient zgłasza się do sekretariatu PPP (lub bezpośrednio do pedagoga -doradcy zawodowego) – osobiście lub drogą telefoniczną,

4.2.Podczas analizy danych doradca zawodowy zapoznaje się z informacjami dotyczącymi wykształcenia, sytuacji rodzinnej, przebiegu kariery szkolnej itp. zarówno przed rozmowa (klient posiada dokumentację – np. wcześniejsze badanie), jak i podczas spotkania doradczego.

4.3.Jeśli doradca zawodowy uzna , iż niezbędna jest konsultacja ze specjalistami np. psychologiem może zlecić wykonanie określonych czynności bądź całej procedury innym pracownikom PPP (np. badanie psychologiczne wykonuje psycholog itp.). Może też skierować klienta do innych podmiotów (instytucji) – np. badanie lekarskie o przeciwwskazaniach do nauki i pracy w określonym zawodzie realizuje lekarz medycyny pracy ( z publicznej lub nie publicznej placówki służby zdrowia).

4.4.Procedura niniejsza może być realizowana w czasie więcej niż jednej wizyty klienta w poradni -jest to uzależnione od problemu klienta, konieczności włączenia innych podmiotów itp.

4.5. Wszelkie badania przeprowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

4.6.Badania prowadzone testami psychologicznymi, pedagogicznymi, testami używanymi w doradztwie zawodowym wymagają wyjaśnienia klientowi ich celu, przebiegu i konsekwencji takiego badania. Na badanie takie klient musi wyrazić zgodę. Jeśli klient nie jest pełnoletni zgody takiej udziela rodzic lub prawny opiekun.

4.7.Wypełnianie kwestionariuszy, ankiet, testu preferencji edukacyjnych i zawodowych nie jest uważane za badanie2 – lecz traktowane jako pogłębienie rozmowy doradczej i zdobycie istotnych dla przebiegu dalszego procesu doradczego informacji. Dlatego też np. od ucznia gimnazjum nie jest wymagana zgoda rodzica na wypełnianie tego typu ankiet, kwestionariusz itp.

4.8.Przebieg procesu doradczego nie powinien ograniczać się sztywno do wyżej przedstawionego schematu – implikuje go rodzaj problemu,

4.9.W trakcie porady indywidualnej istotne jest zawarcie tzw. „umowy doradczej” – to jest formy zdobycia ustnej akceptacji klienta do proponowanego sposobu postępowania

III.PORADNICTWO GRUPOWE.

.Przez poradnictwo grupowe należy rozumieć sposób pracy z ludźmi, którzy jako członkowie grupy, w atmosferze akceptacji i otwartości, mają możliwości zbadania i definiowania własnego problemu edukacyjnego i zawodowego, dokonania adekwatnej oceny siebie, oraz rozwijania umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej (np. wyboru dalszego kierunku kształcenia).