Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Poradnia swoją opieką, wsparciem i pomocą obejmuje dzieci oraz młodzież uczącą się do 25 roku życia, rodziców, nauczycieli szkól, przedszkoli i żłobków. Swym zasięgiem obejmujemy dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Wschowa, Miasta i Gminy Szlichtyngowa oraz Gminy Sława. Łącznie pod opieką  znajduje się około 9000 dzieci i młodzieży.

Współpracujemy z placówkami oświatowymi, opiekuńczo – wychowawczymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka.   Łącznie z  52 placówkami,  w tym 7 żłobkami, 11 przedszkolami, 9 oddziałami przedszkolnymi, 17 szkołami podstawowymi, 5 szkołami ponadpodstawowymi   i ponadgimnazjalnymi, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym (w tym: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła zawodowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie), Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Domami Dziecka  oraz  Domem Pomocy Społecznej.

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą , doradczą i edukacyjną.

Korzystanie z usług Poradni nie wymaga skierowania i jest nieodpłatne