Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

INFORMACJA W SPRAWIE OPINII WYDAWANYCH PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ WE WSCHOWIE I FILII W SŁAWIE DLA UCZNIÓW KL. VIII W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Przypominamy, że dla uczniów klas VIII wydawane są  przez Poradnię następujące opinie:

  1. Opinia w sprawie  udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu (dotyczy uczniów podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).
  • Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi.

I. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego:

  1. Wniosek o wykonanie badań (należy złożyć najpóźniej do  końca maja 2022 r.)
  2. Informacja szkoły o uczniu.
  3. Opcjonalnie – zaświadczenie lekarza medycyny pracy.

Uwaga!

Zatrudnienie młodocianych uczniów rozpoczynających naukę w szkole branżowej I- go stopnia, którzy nie ukończą do końca roku kalendarzowego 2022 15 lat.

Zgodnie z Kodeksem Pracy  art. 190 młodocianym  jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.
§ 24. Zawarcie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z osobą, która ukończyła ośmioletnią szkołą podstawową, niemającą 15 lat, jest dopuszczalne  w przypadku wyrażenia na to zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego tej osoby oraz uzyskania pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

Na podstawie wyników  przeprowadzonych diagnoz w poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenia się czy istnieją  przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego.

Do podjęcia nauki w szkole branżowej Iº i  realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest również zaświadczenia lekarza medycyny pracy.  

II. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi:

  1. Wniosek o wykonanie badań (należy złożyć najpóźniej do  końca maja 2022 r.)
  2. Informacja szkoły o uczniu.
  3. Aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty. W szczególnych przypadkach uwzględnione zostanie zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego na podstawie dokumentacji leczenia specjalistycznego.

Wymagane dokumenty pkt: I,II, można pobrać na stronie internetowej ppp.wschowa.info w zakładce DO POBRANIA. Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć osobiście do sekretariatu poradni (ul. Zacisze 1, Wschowa lub ul. Ogrodowa 1, Sława), pocztą tradycyjną bądź w formie scanów pocztą elektroniczną na adres pppwschowa@op.pl lub ppp.slawa@vp.pl