Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WE WSCHOWIE Z FILIĄ W SŁAWIE

Przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 19.05.2021 r.

Podstawę  prawną niniejszego statutu stanowią:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1943  z późniejszymi zmianami);
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59 i 949);
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.                    z 2017 r. poz. 1189, z późniejszymi zmianami);
 4.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami);
 5. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U nr 106, poz. 668 –  z  późniejszymi zmianami);
 6. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej       z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 228, poz. 11492, z późniejszymi zmianami);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591);
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013 r. poz. 199);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2017 poz. 1647);
 10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                 w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532);
 11. Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. poz. 1591) i Rozporządzenie MEN   z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania                   i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach      i placówkach (Dz. U. poz. 1643);
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2017 poz. 1743);
 13. Rozporządzenie MEN  z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635);
 14. Rozporządzenie MEN  z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 1616);
 15. Rozporządzenie MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy szkół publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków  i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1651 i Dz. U. z 2015 r. poz. 843 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1278);
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569);
 17.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013 r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci          i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
 18. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 526);
 19. Uchwała NR VII /45/2019 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r.                 w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sławie oraz utworzenia filii w Sławie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie.
 20. Ilekroć w dalszej części statutu mowa jest bez bliższego określenia o:
 21. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie     oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami);
 22. poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we   Wschowie z filią  w Sławie.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie zwanej „Poradnią”, jej organizację oraz zakresy załatwianych spraw.

§ 2

Poradnia składa się z poradni macierzystej oraz filii, których siedziby znajdują się:                                     1) w przypadku placówki macierzystej: ul. Zacisze 1, 67-400 Wschowa.                                                 2) w przypadku filii: ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława.      

§ 3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie z filią w Sławie, zwana dalej Poradnią, jest publiczną placówką oświatową.

§ 4

1. Terenem działania Poradni jest obszar określony granicami administracyjnymi powiatu wschowskiego.

2. Obszar działania placówki obejmuje miasto i gminę Wschowa, miasto i gminę Szlichtyngowa oraz miasto i gminę Sława.

§ 5

1. Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.

2. Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 6

Poradnia używa  dwóch pieczęci podłużnych o treści:

1. PORADNIA

Psychologiczno-Pedagogiczna

67-400 Wschowa

ul. Zacisze 1, tel. 065/540-20-30

NIP:697-16-26-314 REGON:410194604         

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie                                                                filia w Sławie                                                                                                                                           ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława

tel. 68 356 60 63

NIP: 6971626314 REGON: 41019460400023

§ 7

 Poradnia używa nazwy:                                                                                                                                1) w przypadku placówki macierzystej: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie”; 67-400 Wschowa, ul. Zacisze 1;                                                                                              2) w przypadku filii: „Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie filia w Sławie”; 67-410 Sława, ul. Ogrodowa 1.

§8

1. Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

2. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne.

3. Poradnia udziela pomocy uczniom oraz rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom na terenie działania Poradni.

4. Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek niemających siedziby na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom niezamieszkałym w rejonie działania Poradni można udzielać pomocy      w sytuacji zawarcia porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.

 Rozdział II
 Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań

§ 9

1. Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, usprawniania ruchowego oraz                     w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci                             i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 10

1. Do zadań Poradni należy w szczególności:
1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
2) profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz szczególnie uzdolnionym,
3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu   i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego,
5) wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, predyspozycji i uzdolnień,
7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,                                                8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,                                                 w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
9) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności  w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności   w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
10) współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach                   w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach                   i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz   w ośrodkach , oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
11) współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,
12) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach                                 i placówkach,
13) prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży, rodziców  i nauczycieli,

14) współpraca (na pisemny wniosek) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego”,

15) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,                 wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń,

16) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,                              w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,

17) wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, polega na zaplanowaniu                                       i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:

a. wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i  wychowania zgodnie    z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz  wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b. wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie  ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy;

c. realizacji podstaw programowych;

d. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania                 i wychowania;

e. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników  sprawdzianu       i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy;

f. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o  których mowa w pkt 5;

g. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

18) współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

19) udzielaniu nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,

20) podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci            i młodzieży,

21) diagnoza dzieci i młodzieży uczącej się od 0 do 25 lat oraz wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłoszonego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

 Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:                                                               a) wydanie opinii;                                                                                                                                    b) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;                                                                                       c) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną;                                                                                                             d) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

2. Powyższe zadania pracownicy Poradni realizują na terenie placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci           i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

3.Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy Poradni.

4.W\w zadania realizowane są w następujących działach:
1) dział opieki nad małym dzieckiem ( 0 – 7 r. ż.),
2) dział opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dzieckiem w młodszym wieku    szkolnym          (kl. I – VI),
3) dział opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dziećmi i młodzieżą z kl. VII – VIII i szkół ponadpodstawowych.
4) dział orientacji i poradnictwa zawodowego.

§ 11

1.Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2.Poradnia współdziała z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami, placówkami 
 i instytucjami poprzez:
 1) konsultacje,
 2)wymianę doświadczeń i informacji,
 3)współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, itp.,
 4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
 5) wspólne  podejmowanie działań (w tym  profilaktycznych) na rzecz  dzieci, rodziny            i środowiska lokalnego,

3. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych                                  z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w Poradni,
2) przestrzega Konwencji o Prawach Dziecka,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe.

§ 12

1.W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach zespoły orzekające.

2. Zespół wydaje:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki                            i metod pracy,
2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci                                   z   niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim,
3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 13                                                                                                                                                       Zespół Orzekający Poradni wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych i słabo widzących, niesłyszących           i słabo słyszących, niepełnosprawnych ruchowo, w tym z afazją, z niepełnosprawnością sprzężoną,  dla dzieci  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

     § 14                                                                                                                                                                                     

     Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach, a także                                                        w innych sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach: dotyczących kształcenia, opieki i wychowania  dzieci i młodzieży:

1)  wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia
     spełniania obowiązku szkolnego,
2)  objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

3) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
4)  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do    indywidualnych  potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
      w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
5)  zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego       języka  obcego,
6)  udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
7)  pierwszeństwa przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, ucznia z problemami       zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu             na  stan zdrowia,
8)  przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do  indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia  lub absolwenta,
9)  innych  wynikających z potrzeb, określonych w odrębnych przepisach.

 • Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka/prawnych opiekunów albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia. Na pisemny wniosek rodziców dziecka/prawnych opiekunów  poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
  a w uzasadnionych przypadkach nie dłuższych niż 60 dni od momentu złożenia wniosku.
 • Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.
 • W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecka, albo pełnoletni uczeń uczęszcza,
  o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, informując o tym osobę składającą wniosek.
 • Opinia Poradni zawiera:

1) oznaczenie Poradni wydającej opinię,
2) numer opinii,
3) datę wydania opinii,

4) podstawę prawną wydania opinii,

5) imię i nazwisko osoby, pesel (a w przypadku braku peselu serię i numer dowodu potwierdzającego jego tożsamość) której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do  której uczęszcza,
6) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych                      i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby,

7) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu            do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii,

8) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,

9) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem,

10) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,

11) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię,

12) podpis dyrektora Poradni.

6.  Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, informację
    o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

7. W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub

    placówki, na pisemny wniosek odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia

    przekazuję kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki do której dziecko albo 

    pełnoletni uczeń uczęszcza.

Rozdział III

Kompetencje organów Poradni, zasady ich współdziałania oraz sposoby rozwiązania sporów między nimi

§ 15

1. Organami Poradni są:

1) Dyrektor Poradni,

2) Rada Pedagogiczna.

2. Kompetencje Dyrektora Poradni:

1)  jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
2)  kieruje bieżącą działalnością Poradni i reprezentuje jej interesy na zewnątrz,
3)  sprawuje nadzór pedagogiczny,
4)  realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Poradni i ponosi odpowiedzialność za  ich prawidłowe wykorzystanie,
6)  wydaje decyzje w sprawach uregulowanych innymi przepisami prawa,
7)  decyduje w sprawach:
           a) zatrudniania i zwalniania pracowników działalności podstawowej oraz                            innych  pracowników Poradni,
          b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom                         pedagogicznym i innym pracownikom Poradni,
         c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni,
8)  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
9)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami  kształcenia  nauczycieli w zakresie

     organizacji praktyk pedagogicznych,
10) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

11) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,      o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

12) jest przewodniczącym Zespołu Orzekającego,

13) powołuje i odwołuje pracownika pełniącego obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności oraz ustala zakres jego obowiązków; za zgodą organu prowadzącego,

14) umożliwia pracownikom Poradni korzystanie z różnych form doskonalenia zawodowego,

15) dokonuje oceny pracy pracowników,

16) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczyciela,

17) sporządza arkusz organizacyjny placówki i opracowuje plan nadzoru pedagogicznego

 na każdy rok szkolny,

18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. W skład Rady Pedagogicznej Poradni wchodzą:

Dyrektor Poradni i wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni.

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej Poradni, przewodniczy jej obradom i przeprowadza głosowanie.

5. Kompetencje Rady Pedagogicznej:         
1) uchwala Statut Poradni,
2) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem,
3) zatwierdza plany pracy i koncepcje rozwojowe placówki,
4) podejmuje uchwały w sprawach innowacji pedagogicznych w placówce,
5) opiniuje i zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
6) opiniuje projekt planu finansowego Poradni,
7) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień poza nagrodami z funduszu dyrektora,
8) opiniuje propozycje dyrektora w sprawie przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach pensum,

6.Rada Pedagogiczna posiada regulamin stanowiący odrębną całość względem Statutu.

§ 16

1. Poradnia posiada „Procedury rozwiązywania sporów między organami Poradni”.

2. Organy Poradni zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą oraz do rozwiązywania sporów między nimi, a w szczególności poprzez:
1) umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,
2) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Poradni,
3) podejmowania działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

Rozdział IV

Organizacja pracy Poradni

§ 17

1. Poradnią kieruje dyrektor.

2. Dyrektor Poradni, za zgodą  organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora lub stanowiska wicedyrektorów oraz, w zależności od potrzeb, inne stanowiska kierownicze.

3. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne, chyba że organ prowadzący zdecyduje inaczej.
4. Dzienny czas pracy Poradni ustala dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
5. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć pracowników pedagogicznych wynosi 20 godzin  
i obejmuje czas przeznaczony na bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą, z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami pracującymi na rzecz dzieci, prowadzoną w Poradni  i poza jej siedzibą.
6. Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem                             i doskonaleniem zawodowym realizowane są poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin pracy.
7. W Poradni organizuje się  grupy wsparcia dla psychologów, pedagogów, logopedów                       i  doradców zawodowych w celu doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów i podejmowania wspólnych działań edukacyjnych.

§ 18

1. Pracownikom administracyjnym i obsługowym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w Kodeksie Pracy.
2. Pracownikom pedagogicznym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym w ustawie Karta Nauczyciela.

§ 19

1. Na terenie Poradni prowadzone są zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne oraz konsultacje, doradztwo, psychoedukacja dla nauczycieli i rodziców.
2. Poza siedzibą Poradni prowadzi się działalność profilaktyczną, informacyjną, interwencje                            w środowisku uczniów, psychoedukację, doradztwo, mediacje, konsultacje, interwencję kryzysową.
3. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych dobrem dziecka, poza siedzibą Poradni wykonuje się również zajęcia diagnostyczne i terapeutyczne .

§ 20

1. Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Poradni, opracowany przez dyrektora Poradni, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni – do dnia 30 kwietnia danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Arkusz organizacyjny Poradni na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący poradnię do 25 maja danego roku.

Rozdział V

Zakresy zadań, obowiązki, prawa pracowników Poradni

§ 21

1. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługowych.
2. Pracownikami pedagogicznymi Poradni są psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, socjolodzy, doradcy  zawodowi.
3. W Poradni mogą być zatrudnieni lekarze, rehabilitanci oraz pracownicy socjalni.

§ 22

1. Zakres zadań pracowników pedagogicznych:

I  Zakres zadań rehabilitanta:
1) diagnozowanie poziomu rozwoju psychoruchowego dzieci,
2) diagnoza funkcjonalna zaburzeń rozwojowych,
3) prowadzenie rehabilitacji dzieci stosownie do zaleceń lekarza,
4) prowadzenie terapii ruchowej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi 
     i zagrożonych niepełnosprawnością,
5) wspomaganie rodziców, opiekunów i nauczycieli w procesie terapeutycznym
    i rehabilitacyjnym dziecka,
6) współpraca z rodzicami dzieci, udzielanie instruktażu dotyczącego prawidłowej    rehabilitacji domowej.

7) profilaktyka wad i zaburzeń rozwojowych,
8) podnoszenie własnych kompetencji zawodowych poprzez WDN, udział w naradach 
    i szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych, pracę samokształceniową,

II Zakres zadań lekarza:


1) konsultacje przedkładanej w Poradni dokumentacji lekarskiej i uczestnictwo 
   w posiedzeniach zespołów orzekających.

III   Zakres zadań psychologa:

 1. diagnoza psychologiczna połączona z ustaleniem form pomocy,
 2. spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą i rodzicami prowadzone w celu niesienia   pomocy psychologicznej,
 3. zajęcia grupowe z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (psychoedukacyjne, profilaktyczne lub terapeutyczne),
 4.  wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne                     i rozwiązującychtrudności i problemy wychowawcze poprzez:
 1. Prelekcje dla nauczycieli i rodziców.
 2.  Konsultacje z nauczycielami i innymi specjalistami oraz instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom, młodzieży i rodzicom.
 3.  Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych.
 4. doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji poprzez: WDN, udział  w naradach i szkoleniach, uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i studiach podyplomowych, pracę samokształceniową,
 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień cywilizacyjnych  oraz  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci             i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
 6. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej,
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka oraz  pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego,
 8. udział w pracach zespołów orzekających oraz udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola  i placówek,
 9.  inne zadania zgodne z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

IV Zakres zadań pedagoga:
1) diagnoza pedagogiczna i ustalanie form pomocy dzieciom i młodzieży,
2) indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie terapii pedagogicznej,
3) grupowe zajęcia psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą,
4) porady i instruktaż dla rodziców i dzieci dotyczące sposobów, metod, technik pracy,
5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne w uczeniu się,
6) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia poprzez:
     1. Porady dla nauczycieli i rodziców.
     2. Prowadzenie zajęć grupowych (o charakterze szkoleniowym) dla nauczycieli                                                                    i rodziców.

7) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

8) udział w pracach zespołów  orzekających oraz udział w pracy zespołów udzielających  pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola           i placówek,
9) współpraca ze środowiskiem tj.  placówkami, instytucjami i organizacjami działającymi 
na rzecz pomocy dzieciom  i rodzicom,
10) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji  poprzez: WDN, udział  w radach i szkoleniach,  uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych,  pracę samokształceniową,
11) pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dziecka oraz  pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu możliwości dziecka zdolnego,
12) udoskonalanie warsztatu pracy,
13) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu,
14) inne zadania, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i potrzebami środowiska.

V  Zakres zadań logopedy:
1) diagnoza logopedyczna,
2) pomoc logopedyczna poprzez:
    1. Systematyczną terapię logopedyczną.
    2. Kontrolę stanu mowy dzieci nie objętych systematyczną pomocą.
    3. Instruktaż dla rodziców.
    4. Konsultacje z nauczycielami.
    5. Udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej     organizowanych na terenie szkoły, przedszkola, placówek.
3) podejmowanie działań  zapobiegających powstawaniu zaburzeń  komunikacji językowej poprzez:
    1. Udzielanie merytorycznego wsparcia nauczycielom i udział w pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli- logopedów przedszkoli, szkół i placówek.
    2. Porady i warsztaty dla rodziców:
4) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji  poprzez:  WDN, udział  w radach i szkoleniach,  uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych,  pracę samokształceniową.

VI Zakres zadań  pedagoga – doradcy zawodowego:
1) pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek 
w planowaniu  i realizacji zadań z zakresu doradztwa  edukacyjno-zawodowego,
2) diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień,
3) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim  i światowym dotyczących:
   1. Rynku pracy.
   2. Trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
   3. Instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu
 codziennym i zawodowym.
   4. Alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla
 uczniów niedostosowanych społecznie.
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego, planowania kariery i wejścia na rynek pracy,
6) wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowych, informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy
z uczniami,
7) współpraca ze szkołami w zakresie tworzenia wewnętrznych systemów doradztwa zawodowego,
8) współpraca z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom,
9) doskonalenie umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji  poprzez;  WDN, udział  w radach i szkoleniach,  uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych, studiach podyplomowych,  pracę samokształceniową,
10) udoskonalanie warsztatu pracy,
11) udział w pracy zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych na terenie szkoły, przedszkola, placówek.

VII Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradniach także przez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.

a) wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była skazana za umyślne

przestępstwo i przeciwko niej nie toczy się postępowanie karne,

b) dyrektor Poradni zawiera z wolontariuszem porozumienie określające:

– zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań,

– czas trwania porozumienia,

– zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań,

– zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli korzystających z pomocy Poradni,

– postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia.

§ 23

 1. Zakresy czynności pracowników niepedagogicznych:

I Zakres zadań pracownika ds. obsługi sekretariatu
1. Organizacja pracy sekretariatu.
2. Przyjmowanie i rejestracja dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni.
3. Przepisywanie pism i materiałów Poradni.

4. Prowadzenie księgi inwentarzowej.
5. Zakup materiałów biurowych.
6. Opracowywanie katalogu książek i prowadzenie księgozbioru.
7. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej SIO.

8. Prowadzenie rejestru wydawanych opinii i orzeczeń.
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.
    
III Zakres zadań pracownika obsługi:
1. Dbanie o porządek i czystość pomieszczeń Poradni.
2. Kontrolowanie zamknięcia okien i drzwi po opuszczeniu placówki przez pracowników.
3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

§ 24

1. Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych określają przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 19, Poz. 19 z późniejszymi zmianami).
2. Pracownicy Poradni wykonują swoje zadania zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.
3. Pracownicy pedagogiczni zobowiązani są do realizacji swoich zadań statutowych również poza Poradnią (w szkołach, placówkach oświatowych, a także w środowisku rodzinnym dziecka). Zakres tych zadań określa dyrektor Poradni w arkuszu organizacyjnym.

§ 25

1. Pracownicy pedagogiczni realizują zadania określone w programie rozwoju Poradni i są odpowiedzialni  za jakość pracy i jej wyniki.
2. Przebieg realizowanych zadań jest zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki przy pełnym zaangażowaniu pracownika.
3. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do:
1) przestrzegania tajemnicy zawodowej,
2) uzyskiwania akceptacji rodziców dla wszelkich działań mających na celu udzielanie właściwej pomocy dzieciom i młodzieży,
3) obiektywnego stosunku do dzieci i młodzieży, wobec których podejmowane są działania statutowe, a w szczególności nieuzależniania stosowanej pomocy od własnych przekonań politycznych czy religijnych,
4)  udzielania pomocy merytorycznej osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą,
5) współpracy z placówkami oświatowymi,
6) przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Poradni,
7) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
8) wzbogacania warsztatu pracy,
9) przestrzegania zasad Konwencji o Prawach Dziecka,
10) prezentowania właściwej postawy etycznej,
11) prawidłowego prowadzenia dokumentacji merytorycznej.                                                                                                                                     

4. Pracownik ma prawo do:
1) współdecydowania o celach i zadaniach Poradni  jako członek Rady Pedagogicznej,
2) kształtowania własnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki,
3) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Poradni, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo-oświatowych.

§ 26

1. Pracownik pedagogiczny i niepedagogiczny służbowo odpowiada przed dyrektorem Poradni  za:
1) poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej w odniesieniu
  do dzieci  i młodzieży,
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu    powierzono,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu   przez dyrektora,
4) nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
5) prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu.
2. Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
3. Prawa i obowiązki pracownicze nieujęte w Statucie określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy.

Rozdział VI

Dokumentacja Poradni

§ 27

1. Poradnia prowadzi następującą dokumentację:

1) regulamin pracy Poradni;

2) regulamin zespołu orzekającego;

3) regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli;

4) regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego;

5) regulamin Rady Pedagogicznej;

6) regulamin oceniania nauczycieli;

7)  arkusz organizacyjny;

8)  plan wydatków budżetowych;

9)  roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, plan pracy Poradni;

10) protokoły posiedzeń zespołu orzekającego (oraz dokumentację rozpatrywanych przypadków);

11) rejestr pacjentów przyjętych w Poradni;

12) skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni

13) rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, numer opinii lub orzeczenia oraz datę ich wydania;

14) teczki indywidualne zawierające dokumentację badań i prowadzonych terapii;

15) dzienniki indywidualnych zajęć  pracowników pedagogicznych Poradni;

16) regulamin wynagradzania pracowników  samorządowych;

17) regulamin służby przygotowawczej PPP Wschowa;

18) regulamin dokonywania ocen pracowników samorządowych w PPP Wschowa;

19) regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym na stanowiska kierownicze;

20) inną dokumentację zgodną z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi;

21) procedura rozwiązywania sporów między organami Poradni;

22) inną dokumentację, zgodnie z obowiązującym wykazem akt i przepisami kancelaryjnymi.

2.  Dokumentacja o której mowa w § 27  może być prowadzona również w formie elektronicznej.

3. Pracownik odpowiada przed Dyrektorem za prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Wykreślono § 21, § 22, § 23

§ 28

1. Statut Poradni przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.                                                                   2. Rada Pedagogiczna Poradni niezwłocznie przesyła uchwalony statut Starostwu  Powiatowemu we Wschowie do zatwierdzenia.

§ 29                                

1.Tracą moc  oddzielne Statuty  Poradni we Wschowie z dnia 27.11.2017 r. oraz 30.08.2016 r. Poradni w Sławie.

2. Jednolity tekst Statutu, zatwierdzony drogą uchwały Rady Pedagogicznej w dniu 19.05.2021 r. Uchwała Rady Pedagogicznej 2/20/21.

Statut wchodzi w życie z dniem 19.05.2021 r.