Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
WE WSCHOWIE

Podstawę  prawną niniejszego statutu stanowią:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,     Nr 256, poz. 2572  z późniejszymi zmianami).

2.      Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U nr 106, poz. 668 –  z późniejszymi zmianami).

3.      Rozporządzenie  MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. nr 223, poz. 1869 z 2002 roku).

4.      Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej  poradni specjalistycznej (Dz.U. nr 228, poz. 1492 z 2010 roku).

5.      Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,  w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199).

7.      Rozporządzenie MENiS z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych    przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072).

8.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).

Tekst jednolity statutu uchwalony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu wdniu23 marca 2011 roku. Uchwała Rady Pedagogicznej  8/10/11.

Zmiany wprowadzone przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2019  roku. Uchwała Rady Pedagogicznej 2/18/19.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie, zwany dalej „Statutem” jest podstawowym dokumentem wewnętrznym, określa cele i zadania oraz sposób wykonywania zadań Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie zwanej „Poradnią”, jej organizację oraz zakresy załatwianych spraw.

§ 2

1.    Nazwa Poradni brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie.

2.   Siedziba Poradni znajduje się we Wschowie, przy ulicy Zacisze 1.

3.    Obszar działania placówki obejmuje Powiat Wschowski.

4.    Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie może tworzyć filie.

§ 3

1.  Poradnia jest placówką publiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.

2.  Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki sprawuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp.

§ 4

1.   Poradnia jest placówką ogólnodostępną, publiczną, udzielającą pomocy nieodpłatnie.

2.   Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne.

3.  Poradnia udziela pomocy uczniom oraz rodzicom (lub prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom na terenie działania Poradni.

4.   Uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek nie mających siedziby na terenie działania Poradni, jak również dzieciom nie uczęszczającym do szkoły, przedszkola oraz ich rodzicom niezamieszkałym w rejonie działania Poradni można udzielać pomocy         w sytuacji zawarcia porozumienia między organami prowadzącymi poradnie.

Rozdział II

 Cele i zadania poradni oraz sposób wykonywania tych zadań.

§ 5

Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,     a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży oraz pomocy w usprawnianiu ruchowym.

§ 6

1.  Do zadań Poradni należy w szczególności:                                                                                          

1)    wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

2)   profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz szczególnie uzdolnionym.

3)    terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

4)   pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej, oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek w planowaniu                 i realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego.

5)  wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów, predyspozycji i uzdolnień.

7)  wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

8)   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

9)      współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności     w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

10)  współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach          w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach , oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

11)  współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12)  udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

13)  prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców  i nauczycieli.

2.  Powyższe zadania pracownicy Poradni realizują na terenie placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci        i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.

3. Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy Poradni.

4.      Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) diagnozę dzieci i młodzieży uczącej się od 0 do 25 lat,

2) konsultacje dla rodziców i nauczycieli,

3) terapię psychologiczną, pedagogiczną , logopedyczną i ruchową,

4) psychoedukację dla uczniów wszystkich rodzajów szkół, rodziców i nauczycieli,

5)doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dotyczące wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

6) mediację w sytuacjach konfliktów wewnątrzrodzinnych,

7)interwencje w środowisku ucznia

8) działalność profilaktyczną poprzez zajęcia warsztatowe, wykłady dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

9) działalność informacyjną.

5.    W\w zadania realizowane są w następujących działach:

1)dział opieki nad małym dzieckiem ( 0 – 6 r. ż.),

2)dział opieki psychologiczno-pedagogicznej nad dzieckiem w młodszym wieku szkolnym ( kl. I – VI ),

3) dział opieki psychologiczno-pedagogicznej nad młodzieżą (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne),

4) dział orientacji i poradnictwa zawodowego.

6. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w Poradni,

2) przestrzega Konwencji o Prawach Dziecka,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe

§ 7

1.      W Poradni są organizowane i działają na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zespoły orzekające.

2. Zespół wydaje:

1)  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

2) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

3)  orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

4) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

5)   opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 8 1. Poradnia realizuje zadania, współdziałając z innymi poradniami, a także przedszkolami, szkołami i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi i

innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom.

2.  Poradnia współdziała z innymi poradniami , przedszkolami, szkołami, placówkami  i instytucjami poprzez:

  • konsultacje,
  • wymianę doświadczeń i informacji,
  • współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów, itp.,
  • współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
  • wspólne  podejmowanie działań ( w tym  profilaktycznych) na rzecz  dzieci, rodziny i środowiska lokalnego.

3. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana w Poradni także poprzez wolontariuszy, którzy wspierają realizację zadań  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej przez Poradnię.