Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie
  1. Poradnia świadczy działalność usługową na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się.
  2. Wnioskodawcami o wykonanie badań diagnostycznych lub rozpoczęcie terapii czy rehabilitacji są rodzice dziecka, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczniowie i studenci.
  3. Wnioskodawcy składają w sekretariacie poradni pisemny wniosek o badanie, podpisany przez rodzica/pełnoletnią młodzież uczącą się.
  4. W dniu badania wnioskodawca zgłasza się z dzieckiem do Poradni.
  5. O terminie przyjęcia dziecka w Poradni decydują pracownicy merytoryczni prowadzący diagnozę, terapię czy rehabilitację.
  6. Wnioskodawcy są informowani listownie, osobiście bądź telefonicznie o terminie badań, terapii lub rehabilitacji.
  7. Każdorazowo, potrzeba dodatkowej konsultacji (nauczyciel, wychowawca, lekarz specjalista) musi być potwierdzona pisemną zgodą wnioskodawcy.
  8. W uzasadnionych przypadkach zespół diagnostyczny może zwrócić się z prośbą o wydanie pisemnej opinii przez nauczyciela, lekarza, itp.