Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Deklaracja dostępności  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  we Wschowie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie z filią w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony http://www.ppp.wschowa.info

 • Data publikacji strony internetowej: 10-12-2008 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28-03-2022 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2022 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Anika Szlemp – Jasiak, adres poczty elektronicznej: pppwschowa@op.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski ( strona BIP)o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

 Dostępność architektoniczna:

W budynku Poradni we Wschowie:

 1. Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym biegu  są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.
 • Przed budynkiem Poradni brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.
 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających na wózkach inwalidzkich rozpoczynający swój bieg przy wejściu do Poradni nie budzi zastrzeżeń.
 • PPP we Wschowie nie posiada toalet przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych. Na potrzeby klientów niepełnosprawnych ruchowo została udostępniona toaleta pracowników nie wymagająca zejścia po schodach.
 •  Toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych jest  oznakowana.                              
 • Sekretariat placówki mieszczący się w budynku Poradni usytułowany jest na początku budynku. Drzwi sekretariatu są oznaczone tabliczką informacyjną – i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 • W korytarzy placówki znajduje się tablica z informacją wizualną przedstawiająca obieg dokumentów w placówce, dostępne wnioski do pobrania oraz spis pracowników z podziałem na odpowiednie działy. Tablica informacyjna nie zawiera znaków piktograficznych. Na każdych drzwiach widnieje imię i nazwisko specjalisty. Informacje widniejące na tablicy przedstawione są w sposób czytelny   i jednoznaczny.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Gabinety specjalistów są odpowiednie do przyjęcia osoby niepełnosprawnej ruchowo.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.
 • W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta lub z uwagi na stan zdrowia osoby diagnozowanej badanie może odbyć się na terenie domu.
 • Na parkingu wewnętrznym Poradni brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku Poradni w Sławie:

Pomieszczenia Poradni mieszczą się na II piętrze budynku .

1. Do pomieszczeń Poradni prowadzą schody zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym biegu nie są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.

2. Budynek wspólny Poradni, ZOZ, PUP  posiada jeden dźwig osobowy zewnętrzny z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach.

3. Przed budynkiem Poradni od strony głównej ulicy wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

4.  Poradnia w filii w Sławie posiada na I piętrze budynku toaletę przystosowaną do wymagań osób niepełnosprawnych.

5. W Poradni na I piętrze budynku znajduje się tablica z informacją wizualną przedstawiająca umiejscowienie poradni w budynku. Na korytarzu przed drzwiami głównymi do Poradni znajdują się informacje dotyczące  obiegu dokumentów w placówce, dostępne wnioski do pobrania.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Gabinety specjalistów są odpowiednie do przyjęcia osoby niepełnosprawnej ruchowo.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, ani oznaczeń kontrastowych lub  w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

9.W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne.

10.W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta lub z uwagi na stan zdrowia osoby diagnozowanej badanie może odbyć się na terenie domu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 1. W budynkach Poradni  we Wschowie oraz w filii w Sławie nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
 1. Osoby niesłyszące/słabo słyszące, mające trudności w komunikowaniu się w celu załatwienia sprawy w placówce mogą skorzystać z pomocy specjalistów   (surdopedagogów, terapeutów komunikacji alternatywnej MAKATON) pracujących na terenie placówki.
 2. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome  i słabo widzące.