Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Deklaracja dostępności  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  we Wschowie

Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie i filii w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ppp.wschowa.info

 • Data publikacji strony internetowej: 10-12-2008
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Elementy graficzne w galeriach mogą nie posiadać atrybutu alt. Ponadto nie wszystkie teksty alternatywne dostarczają odpowiednich informacji.
 • Niektóre teksty alternatywne elementów interfejsu nie dostarczają odpowiednich informacji.
 • Cześć filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących, wynika to z faktu opublikowania ich przed wejściem w życie ustawy                      o dostępności cyfrowej.
 • Nie wszystkie dokumenty i pliki zamieszczone na stronie są dostępne cyfrowo. Wynika to z faktu, że pochodzą z różnych źródeł, zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01- 31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez JBS Komputery.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anika – Szlemp – Jasiak
 • E-mail: pppwschowa@op.pl
 • Telefon: 65 5402030

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej  w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W budynku Poradni we Wschowie:

1.Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.

2.Przy wejściu do Poradni znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających na wózkach inwalidzkich. PPP we Wschowie nie posiada toalet przystosowanych do wymagań osób niepełnosprawnych.

3.Na potrzeby klientów niepełnosprawnych ruchowo została udostępniona toaleta pracowników odpowiednio oznakowana nie wymagająca zejścia po schodach.

4.Sekretariat placówki mieszczący się w budynku Poradni usytułowany jest na początku budynku. Drzwi sekretariatu są oznaczone tabliczką informacyjną- i jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

5. W korytarzy placówki znajduje się tablica z informacją wizualną przedstawiająca obieg dokumentów w placówce, dostępne wnioski do pobrania oraz spis pracowników  z podziałem na odpowiednie działy. Na każdych drzwiach widnieje imię i nazwisko specjalisty.

6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7.Gabinety specjalistów są odpowiednie do przyjęcia osoby niepełnosprawnej ruchowo.

8.W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta lub z uwagi na stan zdrowia osoby diagnozowanej badanie może odbyć się na terenie domu.

W budynku Poradni w Sławie :

1.Pomieszczenia poradni znajdują się na II piętrze. Do pomieszczeń Poradni prowadzą schody zewnętrzne i wewnętrzne. Pierwszy i ostatni stopień schodów w każdym biegu są oznaczone w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów.

2. Budynek Poradni posiada jeden dźwig osobowy zewnętrzny z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach.

3. Poradnia w filii w Sławie posiada na I piętrze budynku toaletę przystosowaną do wymagań osób niepełnosprawnych.

4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.Gabinety specjalistów są odpowiednie do przyjęcia osoby niepełnosprawnej ruchowo.

6.W budynku preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta lub z uwagi na stan zdrowia osoby diagnozowanej badanie może odbyć się na terenie domu.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynkach  Pordni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie i filii w Sławie nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące oraz nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille’a.