Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie
 1. Pomoc terapeutyczna w Poradni świadczona jest na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub za oświadczeniem dotyczącym pełnienia władzy rodzicielskiej lub pełnoletniego ucznia.
 2. O przyjęciu na terapię decyduje kolejność zgłoszeń, ranga ocenionego przez diagnostę problemu oraz możliwość dostosowania terminu przez zgłaszającego i terapeutę.
 3. Usługi terapeutyczne prowadzone są przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje. Terapeuci Poradni odnoszą się w swojej pracy do „Kodeksu Etyczno- -Zawodowego”.
 1. Terapia dziecka rozpoczyna się spotkaniami mającymi na celu zebranie wszystkich ważnych informacji dotyczących powodu zgłoszenia, ustalenia wstępnej diagnozy, nawiązanie kontaktu z dzieckiem/ nastolatkiem oraz podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lub zakończeniu spotkań (lub rozpoczęciu innej formy pomocy). Spotkania te prowadzone są zarówno z dzieckiem, jak i z jego rodzicami/opiekunami prawnymi w zależności od indywidualnych potrzeb.
 2. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut (+ 10 min. omówienie z rodzicem/opiekunem). W przypadku spóźnienia klienta nie ma możliwości jej przedłużenia, z uwagi na pozostałych klientów. Częstotliwość spotkań i czas trwania terapii omawiane są indywidualnie.
 3. Każde spotkanie można odwołać. Jeśli w trakcie terapii trzykrotnie nastąpi nieusprawiedliwiona nieobecność -terapię traktuje się jako przerwaną.
 4. Terapeuta może odmówić prowadzenia zajęć , gdy uznaje, że nie ma możliwości podjąć rzetelnie terapii ze względu na rodzaj zgłaszanego problemu. W tej sytuacji może skierować do odpowiedniej placówki specjalistycznej lub zaproponować konsultację u innego specjalisty.
 1. Z uwagi na charakter i zakres działań Poradni terapeuci nie wydają opinii na potrzeby spraw sądowych. Tego typu opinie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich są sporządzane przez Opiniodawcze Zespoły Sądowych Specjalistów (dawniej RODK) na zlecenie sądu.
 2. Klient w każdym momencie ma prawo do rezygnacji z terapii. W takiej sytuacji zobowiązany jest poinformować o tym terapeutę i odbyć jedno spotkanie podsumowujące proces terapeutyczny.
 1. Gdy dzieje się coś, co wymaga konsultacji medycznej, terapeuta może prosić o wizytę u lekarza specjalisty i dostarczenie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, diagnozy).
 2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zaleceń terapeuty i współpracy z nim w zakresie oddziaływań wobec dziecka tak, aby terapia była jak najbardziej skuteczna.
 3. Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy klient (lub jego rodzice/opiekunowie prawni) w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, obraża lub w rażący sposób łamie postanowienia kontraktu/regulaminu (nieprzyjście na sesje więcej niż trzy razy, nieodwoływanie ich, odwoływanie w ostatniej chwili, systematyczne niewykonywanie zadań między sesjami itp.).
 4. Terapeutę obowiązuje zasada poufności (zgodnie z „Kodeksem Etyczno-Zawodowym”). Na Państwa pytania dotyczące tematów poruszanych przez dziecko podczas spotkania może odpowiadać jedynie ogólnie (wyjątek: gdy terapeuta dowiaduje się o zagrożeniu życia lub zdrowia dziecka bądź innych osób).