Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Historia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa  od 1 września 1970 roku

W momencie powstania nosiła nazwę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa,  a pierwotną jej siedzibą była jedna z 3 najpiękniejszych zabytkowych kamieniczek przy Placu Jedności Robotniczej 3. Poradnia powstała na fundamencie Wschowskiego Ośrodka Selekcyjnego funkcjonującego w mieście w latach 60-tych. Początki działalności Poradni były trudne i obfitowały w problemy lokalowe.

Pierwotnie zajmowała tylko jedno pomieszczenie, które nie odpowiadało standardom wymaganym dla gabinetów specjalistycznych. Z tego też powodu znaczną część działalności diagnostycznej prowadzono na teren szkół ... więcej w zakładce Historia

Historia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wschowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od 1 września 1970 roku.  W momencie powstania nosiła nazwę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa,  a pierwotną jej siedzibą była jedna z 3 najpiękniejszych zabytkowych kamieniczek przy Placu Jedności Robotniczej 3. Poradnia powstała na fundamencie Wschowskiego Ośrodka Selekcyjnego funkcjonującego w mieście w latach 60-tych. Początki działalności Poradni były trudne i obfitowały w problemy lokalowe.
Pierwotnie zajmowała tylko jedno pomieszczenie, które nie odpowiadało standardom wymaganym dla gabinetów specjalistycznych. Z tego też powodu znaczną część działalności diagnostycznej prowadzono na teren szkół działających w mieście.
Opiekę merytoryczną nad poradnią sprawowała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Zielonej Górze a zwłaszcza  Mira Dąbrowska, uczestnik ważniejszych działań wschowskiej Poradni.
Pierwszą kadrę poradni stanowiły trzy osoby.

Funkcję kierownika powierzono Bożenie Chmielowicz, stanowisko psychologa objął Antoni Chmielewski a sekretarzem została Jadwiga Karaczewska.
Ze względu na bard nieliczną obsadę kadrową realizowane były  głównie zadania związane z poradnictwem zawodowym i rozpoznawaniem przyczyn niepowodzeń w nauce.Największym kłopotem, oprócz ubogiej kadry pracowników,  był brak wielu podstawowych testów badawczych.
W 1972 r. w związku z remontem kamieniczek, będących naszym locum, Poradnia została przeniesiona do pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Trudne warunki lokalowe nie sprzyjały rozwojowi placówki.
We wrześniu 1974 r. Poradnia otrzymała nową lokalizację na II piętrze budynku przy ulicy Daszyńskiego nr 2. Uzyskano pięć nowych pomieszczeń , w których obok sekretariatu i gabinetu dyrektora, urządzono gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, pracownię poradnictwa zawodowego oraz logopedyczny, który był odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie terapii logopedycznej. Terapię logopedyczną,  przez cały czas swojej pracy,  prowadziła dyrektor Poradni. Wszystkie gabinety zostały wyposażone w nowy sprzęt.
Przybyli też Poradni kolejni pracownicy, byli to pedagog Bożena Rogozińska psycholog Henryk Gasiul.
Rejonem działania Poradni był cały powiat wschowski.
Statut nowej placówki przedstawiał  „ … poradnię jako placówkę oświatowo-wychowawczą, typu specjalnego, zadaniem której jest udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom                  w dziedzinie zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywaniu, jak i wyboru przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu .
W roku 1975 doczekaliśmy się zmian terytorialnych województw i Wschowa została przyłączona do województwa leszczyńskiego. Zmienił się również rejon działania Poradni, która nosiła nazwę Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i swoim zasięgiem obejmowała rejon miasta i gminy Wschowa, miasta i gminy Szlichtyngowa, gminę Wijewo, gminę Mochy i gminę Włoszakowice.
Poradnia wschowska podlegała pod Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Lesznie a nadzór pedagogiczny sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie.
Poradnia stanęła w obliczu nowych zadań, związanych między innymi z wyrównywaniem startu szkolnego, wczesnym wykrywaniem i korygowaniem nieharmonijnego rozwoju dzieci przedszkolnych. Nowe zadania zapoczątkowały powstanie w poradni specjalistycznych działów takich jak :
· terapii i diagnozy logopedycznej,
· niedostosowania społecznego,
· trudności w nauce szkolnej,
· dojrzałości szkolna,
· selekcji,
· poradnictwa zawodowego.
W Poradni zatrudniono nowych pracowników merytorycznych pedagogów: Brygidę Romanowicz oraz Jolantę Józefiak.
Obsada kadrowa poszczególnych działów przedstawiała się następująco :
niedostosowanie społeczne – mgr Antoni Chmielewski,
· selekcja – mgr Henryk Gasiul,
· trudności w nauce – mgr Bożena Rogozińska,
· dojrzałość szkolna – mgr Brygida Romanowicz,
· poradnictwo zawodowe – Jolanta Józefiak,
· logoterapia – mgr Bożena Chmielowicz.
Dobre warunki lokalowe, nowe obowiązki, młoda kadra oraz szybki rozwój oświaty przyczyniły się również do gwałtownego rozwoju wschowskiej Poradni. Pracownicy oprócz specjalistycznych badań, podejmowali liczne szkolenia dla nauczycieli, organizowano wystawy pomocy naukowych w Lesznie, wydawano liczne materiały metodyczne oraz konspekty zajęć.

W 1976 roku z Poradni odchodzą: Antoni Chmielewski i Henryk Gasiul a zostają zatrudnione, w wymiarze pół etatu, psychologowie: Róża Giżyńska i Beata Branicka. W 1977 roku na miejsce Róży Giżyńskiej i Beaty Branickiej została zatrudniona psycholog Katarzyna Klak-Korona. Natomiast kolejna zmiana ma miejsce w roku 1979. Odchodzi Brygida Romanowicz a zostaje zatrudniona pedagog Barbara Majer.  Dział Opieki nad Dzieckiem Przedszkolnym powierza się psychologom: Teresie Mocek i Adeli Bobowskiej ( na pół etetu).
W roku 1982 roku na emeryturę odeszła sekretarz Poradni Jadwiga Karaczewska. Na Jej miejsce przyjęto Krystynę Zarzycką.
Od roku 1984 obserwujemy w Poradni ponownie ruch kadrowy. Do pracy zostaje przyjęta socjolog Alicja Swat a odchodzą: pedagog Barbara Majer i psycholodzy: Teresa Mocek oraz Adela Bobowska. W 1987roku pracę w Poradni zaczyna psycholog Barbara Moczulska , w 1989 roku pedagodzy: Magdalena Lisowska – Ast oraz Dorota Starżyk-Buczek, a w 1991 roku pedagog Krystyna Dębicka.

W roku 1992 doczekaliśmy się ponownych zmian. Została zlikwidowana Wojewódzka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesznie, a nasza Poradnia z dniem 1 października 1993 roku zaczęła funkcjonować jako publiczna placówka o nazwie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Terenem jej działania były miasto i gminy: Wschowa i Szlichtyngowa oraz gminy: Wijewo i Przemęt.
Pożegnaliśmy w tym czasie, odchodzącą na emeryturę pedagog Jolantę Józefiak a do pracy przyjęto psycholog Stanisławę Raus .

Zmiany terytorialne w kraju przyniosły również zmianę przynależności Poradni. Wschowa weszła w skład Powiatu Nowosolskiego. Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym Poradnię było Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. Natomiast po powstaniu Powiatu Wschowskiego w 2002 r. – Starostwo Powiatowe we Wschowie, które jest organem prowadzącym do dnia dzisiejszego.

Samodzielność ekonomiczną Poradnia  zyskała dzięki zatrudnieniu nowej siły, w postaci księgowej Anety Wolak – Bieleckiej . W tym czasiepożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę pedagog Krystynę Dębicką.

W 2002 roku pracownicy z żalem rozstają się z dotychczasową, wieloletnią dyrektor i założycielką Poradni Bożeną Chmielowicz, która po 32 latach odeszła na zasłużoną emeryturę. Stanowisko dyrektora objęła Stanisława Raus.

Nasze szeregi zasiliły nowe siły w postaci psychologa Marka Michalskiego oraz pedagoga Magdaleny Józefiak-Mieżowiec.

Wieloletnie starania dyrektor Bożeny Chmielowicz oraz Starostwa Powiatowego nie poszły na marne i 13 maja 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby we Wschowie przy ulicy Zacisze 1. Uroczystość została połączona z obchodami 33 rocznicy powołania placówki.
W starej siedzibie, przy ulicy Daszyńskiego, nie tylko brakowało już pomieszczeń badawczych, ale były też utrudnione warunki architektoniczne. Nowa siedziba została dostosowana do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych. Oprócz sekretariatu i gabinetu dyrektora Poradnia otrzymała siedem nowocześnie wyposażonych gabinetów.  Gabinet rehabilitacji wyposażono w podstawowy sprzęt przeznaczony do terapii ruchowej.

Rok 2004 przyniósł następne zmiany kadrowe, pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę pedagog Bożenę Rogozińską a powitaliśmy logopedów: Martę Takuśki i Barbarę Augustyniak, pedagog Ewę Chmielewską oraz rehabilitantkę Annę Huzar.

W tym czasie kadra pedagogiczna liczyła 11 osób i pracowała w 5 specjalistycznych działach, takich jak:
· dział Opieka nad Małym Dzieckiem od 0 do 6 roku życia
– mgr Ewa Chmielewska,
· dział Opieka nad Dzieckiem w Wieku Szkolnym kl.I-VI ,
– mgr Katarzyna Klak-Korona
– mgr Dorota Starżyk-Buczek
· dział Opieka nad Młodzieżą Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
– mgr Alicja Swat
– mgr Barbara Moczulska
· dział Poradnictwo i Orientacja Zawodowa
– mgr Magdalena Lissowska – Ast
– mgr Marek Michalski
· dział Diagnoza i Terapia Logopedyczna
– mgr Barbara Augustyniak
– mgr Marta Takuśki
· dział Rehabilitacji i Usprawniania Ruchowego
– Anna Huzar

Rok 2005 to zmiany na stanowisku dyrektora. Pożegnaliśmy Stanisławę Raus a stanowisko to zostało powierzone Iwonie Lipowy.


W 2006 roku nasze grono opuścili psycholodzy: Barbara Moczulska oraz Marek Michalski a powitaliśmy psychologów: Anikę Szlemp i Beatę Libner.

Największe zmiany kadrowe zaszły w Dziale Opieki nad Małym Dzieckiem, gdyż pożegnała się z Poradnią Ewa Chmielewska, a do realizacji zadań w tym dziale zostają zatrudnione: psycholog Lucyna Kurpisz i pedagog Magdalena Józefiak-Mieżowiec.
 W 2009 roku z poradni odeszła Marta Takuśki, a na jej miejsce została zatrudniona logopeda Iwona Lasota-Bartkowiak.

Od 1 stycznia 2013 roku, nasza Poradnia zostaje wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących i niewidomych.  Psycholog Anika Szlemp – Jasiak kończy kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.

W roku 2013 Beatę Błażejewicz – Sip na stanowisku psychologa zastępuje Marta Majcher.

Od listopada 2012 roku obowiązki dyrektora placówki, na czas nieobecności dyrektor Anny Gbiorczyk, pełni pedagog Alicja Swat.

 8 marca 2013 roku odbył się II Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ” Miejsce na mądre decyzje”. Organizatorami Festiwalu są Poradnia Psychologiczno- – Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Do oferty wystawiających się placówek udało się nam pozyskać szkoły policealne i wyższe. Natomiast uczniom zaproponowaliśmy nowość w postaci testów komputerowych diagnozujących zdolności i skłonności zawodowe.

W tym samym czasie dodatkowe kwalifikacje  do pracy rehabilitacyjnej Metodą Bobatha zdobywa Anna Huzar.

 Na terenie Poradni działają Grupy Wsparcia dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów.  W miarę możliwości prowadzone są szkolenia wewnątrz tych grup. Od 2012 r.  Poradnia odpowiadając na zapotrzebowanie pedagogów z podległych nam placówek organizuje szkolenia o różnorodnej tematyce związanej z  ważnymi zagadnieniami występującymi w pracy z dziećmi i młodzieżą, między innymi: doskonalące umiejętność prowadzenia mediacji, poszerzające wiedzę na temat seksualności dzieci i młodzieży oraz zaburzeń odżywiania.  

 7 marca 2014 r. odbył się kolejny, ty razem III Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego pod hasłem ” Od szkoły do zawodu”. Tym razem nowością była prowadzona równolegle do Festiwalu Konferencja dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Powiatu.

Urozmaiceniem oferty Poradni dla rodziców i najmłodszych klientów  stają coroczne zajęcia, realizowane w ramach projektów:  ,,Najważniejszy pierwszy krok” i ,, Wsparcie na starcie” . Relizują je Iwona Lasota-Bartkowiak, Marta Majcher, Magdalena Józefiak-Mieżowiec, Anna Huzar i lekarz pediatra Elżbieta Scecewicz-Szarejko.

W Dziale Opieki nad Młodzieżą Gimnazjalną obowiązki, w miejsce psychologa Anny Frąckowiak opuszczającej nasz zespół, przejmuje psycholog Jessica Hruszka, która z Alicją Swat rozpoczynają coroczne zajęcia socjoterapeutyczne pod tytułem ,, Nić porozumienia” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

Od początku nowego roku szkolnego 2014/15 na stanowisko dyrektora powraca Anna Gbiorczyk.

W roku 2015, po uzyskaniu kwalifikacji z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem przez pedagogów: Dorotę Starżyk-Buczek i Magdalenę Józefiak Mieżowiec, Lubuski Kurator Oświaty wskazał naszą placówkę jako tę, która posiada uprawnienia do  wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego dla tych uczniów.

 W roku szkolnym 2016/17 zdobyliśmy certyfikat Placówki Chroniącej Dzieci przed Krzywdzeniem, co zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania z tym związanych zasad i standardów pracy.

Od września 2016 roku pracę w Poradni rozpoczęła psycholog Aleksandra Rodziewicz , przejmując obowiązki po Jessice Hruszce.

 W lutym 2017 roku odchodzi na emeryturę psycholog Katarzyna Klak-Korona, która jednak kontynuuje  pracę psychologa w wymiarze pół etatu. Została też zatrudniona kolejna psycholog Nathalie Urbaniak, która przejmuje czasowo obowiązki nieobecnej Aniki Szlemp-Jasiak. W zastępstwie, również okresowo, nieobecnej Magdaleny Lissowskiej-Ast, obowiązki doradcy zawodowego , do października 2017 roku, przejmuje Robert Pluta.

  to okres wytężonej pracy, związanej z nowymi wymaganiami i zadaniami Poradni w obliczu wprowadzonej  reformy Systemu Oświaty.To również  kolejna wymiana kadry. W listopadzie powraca Magdalena Lissowska-Ast a odchodzi Robert Pluta. W lutym 2018 powraca Anika Szlemp-Jasiak a opuszcza naszą Poradnię Nathalie Urbaniak. Pracownicy nadal doskonalą swoje kompetencje na licznych kursach i szkoleniach. W ramach projektów  zdobywamy środki z PIM na prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Kontynuujemy sprawdzone formy pracy i współpracy oraz zmieniamy działania stosownie do oczekiwań środowiska i klientów. Po raz kolejny uzyskujemy certyfikat Placówki Chroniącej Dzieci.

1 września 2019r. Poradnia we Wschowie zostaje połączoną decyzją organu prowadzącego z dotychczas samodzielną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sławie. Od tego momentu Poradnia w Sławie stanowi filię Poradni we Wschowie. Tym samym powiększa się skład kadrowy oraz teren działania Poradni. Terenem jej działania stał się cały powiat wschowski , w tym miasto i gmina: Wschowa, Szlichtyngowa oraz  Sława.

W Poradni zatrudnionych jest 14 pracowników dydaktycznych.

 W tym w  Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie:

Dział – Opieka nad małym dzieckiem od 0 do 6 lat

  mgr Magdalena Józefiak – Mieżowiec pedagog

   mgr Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, surdopedagog, tyflopedagog

Dział – Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym kl. I-VI

  mgr Dorota Starżyk – Buczek -pedagog 

  mgr Katarzyna Klak – Korona- psycholog

Dział – Opieka nad uczniami klas VII-VIII SP i szkół ponadpodstawowych

  mgr Alicja Swat-  pedagog

 mgr Aleksandra Rodziewicz – psycholog  

Dział – Poradnictwo i orientacja zawodowa

 mgr Katarzyna Łuczak  pedagog, doradca zawodowy 

Dział – Diagnoza i terapia logopedyczna 

  mgr Iwona Lasota – Bartkowiak – logopeda, surdopedagog

Dział – Rehabilitacja i usprawnianie ruchowe              

 mgr Anna Huzar rehabilitant

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie FILIA W SŁAWIE

Urszula Rękoś   – pracownik administracyjny

 4 pracowników dydaktycznych:

Dział – Opieka nad dziećmi do 6 roku życia i klas I – III szkoły podstawowej

mgr Monika Szudra – pedagog

mgr Alicja Rusowicz – logopeda

Dział – Opieka nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym

mgr Katarzyna Łuczak – pedagog

mgr Beata Kamińska – psycholog

Od 1 września 2020 r. Annę Gbiorczyk  na stanowisku dyrektora zastępuje Wioleta Szyguła, która od tego momentu pełni obowiązki.

http://ppp.wschowa.info/wp-content/uploads/2021/01/poradnia-1.jpg

POZNAJEMY
Potrzeby lokalnego środowiska
Prowadzimy działalność diagnostyczną w zakresie:
– rozwoju psychoruchowego dziecka
– trudności w czytaniu i pisaniu
– zaburzeń rozwoju mowy
– całościowych zaburzeń rozwoju- autyzm w tym zespół Aspergera
-dysfunkcji słuchu i wzroku
– predyspozycji szkolnych i zawodowych
– oceny możliwości, zdolności i cech osobowości uczniów
-oceny dojrzałości szkolnej
– trudności wychowawczych
– zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
– przetwarzania słuchowego
– ustalenia lateralizacji

POTRAFIMY

Pracownicy Poradni to wysoko wykwalifikowana kadra z zakresu psychologii, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego , logopedii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, diagnozy dzieci autystycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rehabilitacji ruchowej. Ustawiczne podnosimy kompetencje i umiejętności. Jesteśmy otwarci na nowe kierunki w pedagogice. Uczestniczymy w szkoleniach w warsztatach i konferencjach. Wprowadzamy nowe formy i metody pracy.

POMAGAMY

Poprzez prowadzenie terapii i zajęć wspierających dzieci i młodzież:
– indywidualne zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dziecka
-grupowe zajęcia stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalno – społeczny
– terapię psychologiczną
-terapie pedagogiczną
-terapię logopedyczną
– rehabilitację ruchową
Poprzez prowadzenie zajęć wspierających dla rodziców :
– indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci ukierunkowane na wspieranie w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, wychowawczych, i edukacyjnych
– warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli ,, Szkoła dla rodziców i wychowawców’’
– prelekcje dla rodziców w celu propagowania wiedzy związanej z diagnozą i terapią
– dyżury psychologów i pedagogów poradni na terenie szkół i przedszkoli, w celu dostarczenia rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka oraz wskazań dotyczących sposobów ich zaspokajania, a także wspierania rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Poprzez prowadzenie zajęć dla wychowawców/ nauczycieli:
– grupy wsparcia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, doradców zawodowych
– konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
– udział pracowników pedagogicznych w zespołach planujących i koordynujących udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

http://ppp.wschowa.info/wp-content/uploads/2021/01/poradnia-1.jpg

Wizja

WZMACNIAMY WAS I UŁATWIAMY WAM DROGĘ KU OSOBISTEMU ROZWOJOWI I EFEKTYWNEMU FUNKCJONOWANIU W ŚRODOWISKU.