Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wschowie opiera się o działy:

 • Opieki nad małym dzieckiem do 6 roku życia.
 • Opieki nad dzieckiem w wieku szkolnym klasy I-VIII.
 • Opieki nad uczniami szkół ponadpodstawowych.
 • Poradnictwa i orientacji zawodowej.
 • Diagnozy i terapii.
 • Rehabilitacji i usprawniania ruchowego.

Poradnia świadczy  bezpłatne usługi w zakresie:

 • diagnozy,
 • terapii,
 • profilaktyki,
 • doradztwa.

Działalność diagnostyczna polega na ustalaniu:

 • oceny poziomu rozwoju mowy dzieci i młodzieży,
 • poziomu rozwoju psychomotorycznego dzieci do 6 roku życia, 
 • dojrzałości szkolnej, 
 • przyczyny niepowodzeń w nauce szkolnej,
 • trudności wychowawczych, 
 • możliwości edukacyjnych dzieci dotkniętych różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi, 
 • predyspozycji psychologicznych pod kątem wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia,
 •  występujących zagrożeń niedostosowaniem społecznym,
 • kierunków pracy profilaktyczno-wychowawczej i resocjalizacji,
 • wspieraniu rodzinnego i szkolnego środowiska ucznia.

Działalność terapeutyczna polega na prowadzeniu terapii :

 • psychologicznej,
 • pedagogicznej,
 • logopedycznej
 • ruchowej. 

Terapie odbywają się na terenie placówek (siedziba we Wschowie oraz filia w Sławie).

Poradnia prowadzi terapię indywidualną i rodzinną w zakresie:

 • stymulowania rozwoju psychofizycznego dzieci do 6 roku życia i młodszym wieku szkolnym, 
 • pomocy dzieciom i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami emocjonalnymi, 
 • eliminowania wad i zaburzeń mowy, 
 • pomocy rodzinie w radzeniu sobie ze specyficznymi trudnościami w zachowaniu,
 • objawów psychosomatycznych, 
 • usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, 
 • stymulowania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 
 • pomocy dzieciom zagrożonym niedostosowaniem społecznym, 
 • zaburzeń osobowości,
 • niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo.

Działalność doradcza  dotyczy:

 • trudności i niepowodzeń w nauce,
 • trudności wychowawczych,
 • profilaktyki,
 • orientacji zawodowej i wyboru dalszego kierunku kształcenia,
 • wychowania prozdrowotnego,
 • kierowania do instytucji społecznych, prawnych, administracyjnych oraz medycznych pomagających dzieciom i młodzieży,
 • organizacji i prowadzenia różnych form pomocy i zajęć w placówkach oświatowych.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • udzielanie wskazówek, nauczycielom i rodzicom, odnośnie aktywizowania dzieci i młodzieży,
 • informowanie rodziców o prawidłowym rozwoju dziecka, sposobach wczesnego wykrywania i wyrównywania zaburzeń rozwojowych oraz formie indywidualnej pomocy,
 • prowadzenie w szkołach, grupowych zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki prozdrowotnej,
 • inicjowanie różnych form pracy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dotyczących dzieci zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami osobowości oraz z niepowodzeniami szkolnymi.

Poradnia jest placówką nieferyjną, czyli prowadzimy naszą działalność także w czasie wolnym od nauki, tj. w ferie, wakacje.