Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Cel procedury :
Ujednolicenie kierunków pracy diagnostycznej specjalistów poradni w celu wydania opinii o dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
Informacja dla nauczycieli, rodziców i uczniów o warunkach uzyskania opinii w przypadku występowania dysleksji rozwojowej.

I. Założenia ogólne:

 1. Diagnoza dysleksji rozwojowej powinna być przeprowadzona w okresie I i początku II etapu edukacyjnego.
 2. W okresie klas I-III szkoły podstawowej, nie stwierdzamy występowania dysleksji a jedynie ryzyko dysleksji i występowanie deficytów rozwojowych utrudniających naukę czytania i pisania.
 3. Nie diagnozujemy dysleksji, dysgrafii i dysortografii po jednorazowym badaniu diagnostycznym. Konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych.
 4. Nie diagnozujemy dysleksji, dysgrafii i dysortografii bez udokumentowania pracy terapeutycznej tj. zajęć na terenie szkoły/zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych/jak również pracy w domu/pracy samokształceniowej pod kierunkiem opiekunów/lub zajęć w Poradni oparciu o instruktaż specjalisty.
   

Dokumentacja z pracy terapeutycznej prowadzonej na terenie szkoły powinna zawierać informację o czasie trwania, przebiegu i uzyskanych efektach przez ucznia.
Analizy tej pracy w formie opisowej dokonuje pedagog Poradni na podstawie dostarczonej dokumentacji na badaniu kontrolnym.
Ocenę efektów pracy terapeutycznej oraz opis uzyskanych osiągnięć ucznia dołącza się do teczki indywidualnej klienta wraz z wybranymi przykładami jego pracy.

II. Zgłoszenie klienta:

1. Zgłoszenia na wstępne badanie diagnostyczne dokonują rodzice lub opiekunowie prawni na obowiązującym formularzu wniosku.


Do wniosku należy dołączyć:

 • opinię nauczyciela polonisty/ zawierającą inf. o trudnościach i jego mocnych stronach,
 • opinię wychowawcy / inf. o niepowodzeniach szkolnych oraz poziomie osiągnięć ucznia /,
 • opinię terapeuty i dokumentację z pracy terapeutycznej w przypadku uczestnictwa w zajęciach na terenie szkoły,
 • zeszyty i prace klasowe bieżące i z wcześniejszych lat nauki,
 • opinię wcześniej wydaną przez poradnię.

III. Opiniowanie:

1. Opinia dotycząca warunków zdawania sprawdzianów i egzaminów powinna być wydana przez Poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin, z tym, że:

 • w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej,
 • w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej,
 • w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu maturalnego – nie wcześniej niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.

2. Diagnozowanie dysleksji jest procesem długotrwałym ( badanie wstępne, terapia, badanie kontrolne ) w związku z tym należy zgłaszać uczniów do Poradni na początku każdego etapu edukacyjnego.

3. Opinia stwierdzająca dysleksję rozwojową powinna zawierać rozpoznanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu z odpowiednim sformułowaniem :

dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia

oraz uzasadnienie rozpoznania opisane zarówno przez pedagoga, jak i psychologa. 4. W opinii należy wskazać możliwości, „mocne strony „ ucznia, na których można się oprzeć w pracy terapeutycznej oraz zawrzeć informację o wcześniejszych próbach pomocy dziecku ( np. badaniach, terapii pedagogicznej, pracy własnej ucznia oraz efektach tej pracy ).

5. Opinia powinna zawierać także wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w przedszkolu, szkole lub placówce stosownie do potrzeb oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

6. Opinia po pierwszym (wstępnym) badaniu diagnostycznym powinna zawierać informację o terminie badania kontrolnego.

IV. Szczegółowe kryteria postępowania diagnostycznego w przypadku dysleksji, dysgrafii i dysortografii.

1. Postępowanie diagnostyczne oraz zastosowane narzędzia diagnostyczne powinny być dobrane do hipotez postawionych na podstawie wniosku o przebadanie i z wstępnej orientacji w problemie. 2. Wstępna orientacja w problemie obejmuje zebranie i analizę następujących dokumentów :

 • wniosku rodzica,
 • informacji ze szkoły ( opinia polonisty, wychowawcy , terapeuty ),
 • zeszytów i prac klasowych bieżących i z wcześniejszych lat nauki,
 • dokumentacji z pracy terapeutycznej i samokształceniowej,
 • opinii z poprzednich badań.


3. Zebranie danych o problemach rozwojowych w oparciu o wywiad z rodzicami dziecka dyslektycznego (kwestionariusz wywiadu obowiązujący w Poradni ) oraz rozmowa z uczniem.