Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie
 1. Nawiązanie kontaktu z pacjentem, opartego na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.
 2. Dostosowanie czasu badania do indywidualnych możliwości, kondycji psychofizycznej
  pacjenta. W razie konieczności robienie przerw w czasie badania, bądź też rozłożenie go
  na kilka spotkań.
 3. Dobór metod i narzędzi diagnostycznych w zależności od rodzaju zaburzenia, jego
  głębokości, nasilenia objawów, wieku pacjenta i jego możliwości psychofizycznych.
 4. Dostosowanie materiału badawczego do rodzaju zaburzenia i jego objawów oraz
  do wieku pacjenta.
 5. Stopniowanie trudności zadań w czasie badania- rozpoczynanie od zadań łatwiejszych,
  aby wzmocnić u badanego poczucie własnej wartości i zachęcić go do wzmożonego
  wysiłku.
 6. W razie potrzeby kierowanie dziecka na określone badania specjalistyczne (tj. badanie
  audiologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, foniatryczne, ortodontyczne,
  psychologiczne bądź pedagogiczne), w celu określenia podłoża diagnozowanych zaburzeń
  mowy.
 7. Prowadzenie postępowania diagnostycznego wg następujących etapów:

I. Określenie problemu

 • w oparciu o wywiad/ rozmowę z opiekunem dziecka, obserwację dziecka, orientacyjne badanie mowy, dostępną dokumentację medyczną.

II. Sformułowanie diagnozy

 • w oparciu o przeprowadzone badanie logopedyczne (tj. badanie rozumienia, nadawania mowy, czytania i pisania- zależnie od wieku dziecka, badanie budowy i sprawności narządów mowy), jak również wyniki uzyskanych badań specjalistycznych oraz informacji pochodzących z konsultacji z psychologiem i pedagogiem.
 • Określenie patomechanizmu powstawania zaburzeń mowy.
 • Omówienie z opiekunem dziecka, bądź pełnoletnim klientem Poradni, wyników

badania i w zależności od potrzeb (na potrzeby Zespołu orzekającego, na wniosek opiekuna) opracowanie opinii logopedycznej.

III. Weryfikacja diagnozy

 • w drodze prowadzonej w Poradni (zgodnie z ustalonym wcześniej programem) terapii logopedycznej, która determinuje zmianę lub kontynuację programu terapii.
 • Wydanie opinii.
 1. Cel: – Pomoc w rozwiązaniu problemu klienta – wydanie opinii

2. W trakcie procedury: wydawanie opinii przestrzegane są wszelkie aspekty formalno-merytoryczne związane z tego rodzaju działalnością PPP a w szczególności:

2.1. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko

2.2 Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, rodzice powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka.

3. Rodzice mogą dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, oraz opinię wychowawcy.

3.4. Opinia poradni zawiera:

3.4.1 oznaczenie poradni wydającej opinię;

3.4.2. imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy opinia, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia – również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

2.4.3. stanowisko poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie;

2.4.5. wskazanie odpowiedniej formy pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu, szkole lub placówce, stosownie do potrzeb, oraz szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy.

4. Opinię podpisuje dyrektor poradni.

5. Opinię otrzymuje rodzic lub prawny opiekun.

8. Prowadzenie dokumentacji diagnostycznej – Karta badania logopedycznego, załączone arkusze indywidualne zastosowanych testów/prób, kserokopie dostępnej dokumentacji medycznej, wytwory dziecka.