Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

Formy pomocy proponowane w zakresie diagnostyki:

 Diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego.
 Diagnoza zaburzeń rozwojowych (wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie specjalne).
 Diagnoza trudności w nauce.
 Diagnoza w zakresie dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii.
 Diagnoza trudności wychowawczych.
 Diagnoza zaburzeń emocjonalnych.
 Diagnoza zaburzeń mowy.
 Diagnoza trudności w realizacji treści programowych w zakresie rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego.
 Diagnoza surdopedagogiczna.
 Diagnoza tyflopedagogiczna.
 Diagnoza funkcjonalna (ocena rozwoju ruchowego).
 Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu.
 Diagnoza predyspozycji zawodowych.
 Ocena gotowości szkolnej.
 Ocena poziomu rozwoju dziecka w wieku 0 – 6 r. ż.
 Przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 5 i 6-letnich.
 Przesiewowe badania logopedyczne na terenie przedszkoli i szkół.

Formy pomocy proponowane w zakresie terapii:

 Stymulacja i korekcja wymowy.
 Wspieranie rozwoju dziecka 5 i 6-letniego.
 Stymulacja rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
 Usprawnianie procesów percepcyjno-motorycznych uczniów dyslektycznych oraz uczniów z
trudnościami edukacyjnymi.
 Terapia rodzin.
 Terapia indywidualna m.in.:
• zaburzeń zachowania, zaburzeń adaptacyjnych,
• zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych,
• zaburzeń funkcjonowania społecznego,
• ofiar przemocy,
• dla młodzieży po próbach samobójczych.
 Rehabilitacja ruchowa
 Wspomaganie rodziców w pracy edukacyjno – wychowawczej z dzieckiem.
 Działalność profilaktyczno – doradcza dla nauczycieli i rodziców.

Dział małego dziecka od 0 do 7 roku życia
Dla dzieci:

 “Rysia i Tolek na Cyberzachodzie”- zajęcia dla dzieci 6-7 letnich z zakresu profilaktyki
cyberryzyka.
 “W krainie emocji”- zajęcia dla dzieci 6 – 7 letnich wspierające rozwój emocjonalny.
 “Emotki”- zajęcia dla dzieci 4 – 5 letnich z trudnościami w radzeniu sobie ze złością i z
lękiem.
 “Rysia i Tolek- W krainie zdrowych nawyków”- zajęcia dla dzieci 6-7 letnich jak dbać o zdrowy
styl życia.
 “Wsparcie na starcie” – zajęcia dla dzieci klas 0-1 wspierające rozwój dojrzałości szkolnej.

Dla rodziców:
Pogadanki i prelekcje o tematyce:

 Gotowość szkolna dziecka.
 Profilaktyka zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka.
 Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce.
 Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować.
 Wady wymowy można usunąć.
 Dziecko w cyberprzestrzeni.

Zajęcia warsztatowe:

 Warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych “Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Dla nauczycieli i wychowawców:

 Kształtowanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z elementami „Szkoły dla rodziców
i wychowawców” .
 Opinie i orzeczenia poradni – jak je interpretować.
 Najczęściej występujące zaburzenia mowy u dzieci 5 i 6-letnich.
 Jak pomóc dziecku z wadą wymowy.
 Organizowanie kształcenia specjalnego na terenie placówek ogólnodostępnych.
 Pomoc w konstruowaniu IPET-ów oraz w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania.
 Udzielanie merytorycznego wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej między
innymi poprzez:
• konsultacje dla nauczycieli,
• konsultacje dla logopedów,
• obserwacje diagnozujące,
• udział w Radach Pedagogicznych oraz w posiedzeniach Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli.

Osoby odpowiedzialne: Magdalena Józefiak – Mieżowiec – pedagog, Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, Beata Kamińska – psycholog, Iwona Lasota – Bartkowiak – logopeda, Alicja Rusowicz – logopeda, Anna Huzar – rehabilitant.

Dział szkoły podstawowej klasy od I do VI

Dla uczniów:

 “Śmiało przez świat” – warsztaty dla dzieci nieśmiałych dla uczniów klas I-III S. P.
 “Uwaga, Uwaga” – zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III S. P. z zaburzeniami koncentracji
uwagi.
 “Stres pod kontrolą” – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. V S. P.
 “Nić porozumienia” – zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów kl. IV – V S. P.
 „Co za dużo to niezdrowo” – o grach komputerowych dla uczniów klas IV-VI S. P.
 „Inny wśród nas – o tolerancji” – dla uczniów klas IV-VI S. P.
 „Jak efektywnie się uczyć” – uczniowie klas IV-VIII S. P.
 Zajęcia integracyjne.

Dla rodziców:
Pogadanki i prelekcje o tematyce:

 Jak konsekwentnie stawiać granice i je egzekwować.
 Zaburzenia procesów percepcyjnych a trudności w nauce.
 Dziecko w cyberprzestrzeni.
 Profilaktyka uzależnień.

Zajęcia warsztatowe:

 Warsztaty w zakresie umiejętności wychowawczych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Dla nauczycieli i wychowawców:

 Kształtowanie umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych z elementami „Szkoła dla rodziców i
wychowawców”.
 Opinie i orzeczenia poradni – jak je interpretować.
 Jak rozmawiać z trudnym rodzicem.
 Organizowanie kształcenia specjalnego na terenie placówek ogólnodostępnych.
 Pomoc w konstruowaniu IPET-ów oraz w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania.
 “Uczeń w kryzysie” – symptomy.
 Udzielanie merytorycznego wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej między
innymi poprzez:
• konsultacje dla nauczycieli,
• obserwacje diagnozujące,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
• udział w Radach Pedagogicznych oraz w posiedzeniach Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli.

W ramach sieci współpracy proponujemy grupy wsparcia dla:
• pedagogów szkolnych,
• logopedów szkolnych.

Osoby odpowiedzialne: Dorota Starżyk – Buczek – pedagog, Katarzyna Łuczak – pedagog, Katarzyna Klak -Korona – psycholog, Beata Kamińska – psycholog, Iwona Lasota – Bartkowiak – logopeda, Alicja Rusowicz – logopeda.

Dział starszych klas szkół podstawowych (VII – VIII) oraz szkół ponadpodstawowych

Dla uczniów:
 „Jak się stresować żeby nie zwariować?” – zajęcia dla uczniów klas VII-VIII S. P.
 „Jak efektywnie się uczyć” – uczniowie klas IV-VIII S. P.
 “Jak radzić sobie ze stresem” – zajęcia warsztatowe – uczniowie kl. VII – VIII S. P. oraz
szkół ponadpodstawowych.
 “Pozytywny obraz siebie” – zajęcia warsztatowe dla uczniów kl. VII – VIII S. P. oraz szkół
ponadpodstawowych.
 “Budowanie pozytywnej atmosfery w klasie” – zajęcia integracyjne. Uczniowie klas VII- VIII
S. P. oraz szkół ponadpodstawowych.
 „Jak radzić sobie ze stresem po izolacji społecznej”- uczniowie klas I szkół
ponadpodstawowych.

Dla rodziców:
Pogadanki i prelekcje o tematyce:

 “Zagrożenia we współczesnym świecie oraz problem izolacji społecznej – rodzicu reaguj”.

Dla nauczycieli i wychowawców:
 Udzielanie merytorycznego wsparcia w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej między innymi poprzez:
• konsultacje dla nauczycieli,
• obserwacje diagnozujące,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
• udział w Radach Pedagogicznych oraz w posiedzeniach Zespołów Samokształceniowych Nauczycieli.
 “Uczeń w kryzysie” – symptomy.

Osoby odpowiedzialne: Alicja Swat – pedagog, Katarzyna Łuczak – pedagog, Aleksandra Rodziewicz -psycholog, Beata Kamińska – psycholog.

Dział doradztwa i orientacji zawodowej

 “Poznajemy zawody” – zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas VI szkół podstawowych.
 „Od umiejętności do wartości” – zajęcia dotyczące predyspozycji i uzdolnień dla uczniów klas
VII – VIII szkół podstawowych.
 „Kim być?” – prelekcje dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
 “Planowanie kariery” – zajęcia dla uczniów kl. VIII szkół podstawowych.

Osoby odpowiedzialne: Anika Szlemp – Jasiak – psycholog, Katarzyna Łuczak – pedagog.

ZARÓWNO ZAJĘCIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE SĄ BEZPŁATNE.

ZAJĘCIA GRUPOWE MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ W PRZEDSZKOLU / SZKOLE LUB W PORADNI.