Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wschowie z filią w Sławie

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ WE WSCHOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dział małego dziecka od 0 do 7 roku życia

(osoby odpowiedzialne: Anna Huzar- rehabilitant , Iwona Bartkowiak- logopeda, Magdalena Józefiak-Mieżowiec – pedagog, Marta Majcher – psycholog):

„Najważniejszy Pierwszy Krok” zajęcia dla matek/opiekunów dzieci od 0 do 3 r. ż dotyczące prawidłowości rozwoju psycho-motorycznego oraz rozwoju mowy.
„Karać czy nagradzać dzieci w wieku przedszkolnym”- prelekcja dla rodziców.
„Czy moje dziecko dojrzało do szkoły” – prelekcja dla rodziców sześcioletnich.
„Moje dziecko w internecie” warsztaty dla rodziców dotyczące wprowadzania zasad bezpiecznego korzystania przez dzieci z internetu w domu.
„Jak przygotować siebie i dziecko do przedszkola” -spotkanie dla rodziców dzieci 2,5-3 letnich.
Norma rozwojowa języka dla rodziców dzieci przedszkolnych, omówienie etapów
w rozwoju mowy dziecka.

Mutyzm wybiórczy – Czym jest ? Jak pomóc dziecku oraz rodzinie dziecka mutystycznego?

Dział szkoły podstawowej klasy od I do IV

(osoby odpowiedzialne: Katarzyna Klak-Korona – psycholog, Starżyk -Buczek – pedagog ):

1. ,,Szkoła przyjazna dla dziecka z niepełnosprawnością” szkolenie rady pedagogiczne.

2. ,,Przyczyny trudności dziecka w nauce” (rodzice klas I – VI),

3. ,,Uczeń i praca domowa’’- jak pomóc dziecku przy odrabianiu zadań domowych (spotkanie dla rodziców).

4. ,,Dzieci ryzyka dysleksji oraz rady dla ich rodziców”- spotkanie dla rodziców.

5. ,,Czasem trzeba powiedzieć – nie’’- spotkanie dla rodziców.

Dział klas gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych

(osoby odpowiedzialne Aleksandra Rodziewicz- psycholog, Alicja Swat – pedagog ):

1. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- zajęcia rozwijające umiejętności wychowawcze rodziców.

2. Pogadanka dla rodziców „ Co to jest edukacja włączająca?”

Dział doradztwa i orientacji zawodowej

(osoby odpowiedzialne: Nathalie Urbaniak- psycholog, Magdalena Lissowska – Ast – pedagog ):

1. Rodzic pierwszym doradcą zawodowym dziecka.

2. Wsparcie w procesie decyzyjnym – jak pomoc dziecku podjąć decyzję.

3. Jak pomóc dziecku odkryć zainteresowania.

4. Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców.

5. Wychowawca doradcą zawodowym – jak dostrzec i ukierunkować potencjał ucznia.