ppp.wschowa.info » Historia poradniBIP

Historia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działa od 1 września 1970 roku. W momencie powstania nosiła nazwę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, a pierwotną jej siedzibą była jedna z 3 najpiękniejszych zabytkowych kamieniczek przy Placu Jedności Robotniczej 3. Poradnia powstała na fundamencie Wschowskiego Ośrodka Selekcyjnego funkcjonującego w mieście w latach 60-tych. Początki działalności Poradni były trudne i obfitowały w problemy lokalowe.
Pierwotnie zajmowała tylko jedno pomieszczenie, które nie odpowiadało standardom wymaganym dla gabinetów specjalistycznych. Z tego też powodu znaczną część działalności diagnostycznej prowadzono na teren szkół działających w mieście.
Opiekę merytoryczną nad poradnią sprawowała Wojewódzka Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Zielonej Górze a zwłaszcza
Mira Dąbrowska,
uczestnik ważniejszych działań wschowskiej Poradni.
Pierwszą kadrę poradni stanowiły trzy osoby. Funkcję kierownika powierzono Bożenie Chmielowicz, stanowisko psychologa objął Antoni Chmielewski a sekretarzem została
Jadwiga Karaczewska.
Ze względu na bard nieliczną obsadę kadrową realizowane były 
głównie zadania związane z poradnictwem zawodowym i rozpoznawaniem przyczyn niepowodzeń w nauce.
Największym kłopotem, oprócz ubogiej kadry pracowników, 
był brak wielu podstawowych testów badawczych.
W 1972 r. w związku z remontem kamieniczek, będących naszym locum, Poradnia została przeniesiona do pomieszczenia w Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie. Trudne warunki lokalowe nie sprzyjały rozwojowi placówki.
We wrześniu 1974 r. Poradnia otrzymała nową lokalizację na II piętrze budynku przy ulicy Daszyńskiego nr 2. Uzyskano pięć nowych pomieszczeń , w których obok sekretariatu i gabinetu dyrektora, urządzono gabinety: psychologiczny, pedagogiczny, pracownię poradnictwa zawodowego oraz logopedyczny,który był odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie terapii logopedycznej. Terapię logopedyczną,
  przez cały czas swojej pracy, 
prowadziła dyrektor Poradni, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii na UMSC w Lublinie. Wszystkie gabinety zostały wyposażone w nowy sprzęt.
Przybyli też Poradni kolejni pracownicy, byli to pedagog Bożena Rogozińska i
psycholog Henryk Gasiul.
Rejonem działania Poradni był cały powiat wschowski.
Statut nowej placówki przedstawiał nam „ … poradnię jako placówkę oświatowo-wychowawczą, typu specjalnego, zadaniem której jest udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom w dziedzinie zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywaniu, jak i wyboru przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu …”
W roku 1975 doczekaliśmy się zmian terytorialnych województw i Wschowa została przyłączona do województwa leszczyńskiego. Zmienił się również rejon działania Poradni, która nosiła nazwę Miejska Poradnia Wychowawczo-Zawodowa i swoim zasięgiem obejmowała rejon miasta i gminy Wschowa, miasta i gminy Szlichtyngowa, gminę Wijewo, gminę Mochy i gminę Włoszakowice.
Poradnia wschowska podlegała pod Wojewódzką Poradnię Wychowawczo-Zawodową w Lesznie a nadzór pedagogiczny sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lesznie.
Poradnia stanęła w obliczu nowych zadań, związanych między innymi z wyrównywaniem startu szkolnego, wczesnym wykrywaniem i korygowaniem nieharmonijnego rozwoju dzieci przedszkolnych. Nowe zadania zapoczątkowały powstanie w poradni specjalistycznych działów takich jak :
· terapii i diagnozy logopedycznej,
· niedostosowania społecznego,
· trudności w nauce szkolnej,
· dojrzałości szkolna,
· selekcji,
· poradnictwa zawodowego.
W Poradni zatrudniono nowych pracowników merytorycznych
pedagogów: Brygidę Romanowicz oraz
Jolantę Józefiak.
Obsada kadrowa poszczególnych działów przedstawiała się następująco :
niedostosowanie społeczne – mgr Antoni Chmielewski,
· selekcja – mgr Henryk Gasiul,
· trudności w nauce – mgr Bożena Rogozińska,
· dojrzałość szkolna – mgr Brygida Romanowicz,
· poradnictwo zawodowe – Jolanta Józefiak,
· logoterapia – mgr Bozena Chmielowicz.
Dobre warunki lokalowe, nowe obowiązki, młoda kadra oraz szybki rozwój oświaty przyczyniły się również do gwałtownego rozwoju wschowskiej Poradni. Pracownicy oprócz specjalistycznych badań, podejmowali liczne szkolenia dla nauczycieli,organizowano wystawy pomocy naukowych w Lesznie, wydawano liczne materiały metodyczne oraz konspekty zajęć.
W 1976 roku z Poradni odchodzą: Antoni Chmielewski i Henryk Gasiul a zostają zatrudnione, w wymiarze pół etatu, psychologowie: Róża Giżyńska i Beata Branicka. W 1977 roku na miejsce Róży Giżyńskiej i Beaty Branickiej została zatrudniona psycholog Katarzyna Klak-Korona. Natomiast kolejna zmiana ma miejsce w roku 1979. Odchodzi Brygida Romanowicz a zostaje zatrudniona pedagog Barbara Majer.  Dział Opieki nad Dzieckiem Przedszkolnym powierza się psychologom: Teresie Mocek i Adeli Bobowskiej (
na pół etetu).
W roku 1982 roku na emeryturę odeszła sekretarz Poradni Jadwiga Karaczewska. Na Jej miejsce przyjęto
Krystynę Zarzycką.
Od roku 1984 obserwujemy w Poradni ponownie ruch kadrowy. Do pracy zostaje przyjęta socjolog Alicja Swat a odchodzą: pedagog Barbara Majer i psycholodzy: Teresa Mocek oraz Adela Bobowska. W 1987roku pracę w Poradni zaczyna psycholog Barbara Moczulska , w 1989 roku pedagodzy: Magdalena Lisowska – Ast oraz Dorota Starżyk-Buczek, a w 1991 roku pedagog Krystyna Dębicka
. Zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy Poradni podejmują kolejne wyzwania, a ścisła specjalizacja w poszczególnych działach to kolejne lata propagowania, wśród uczniów i nauczycieli, poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W roku 1992 doczekaliśmy się ponownych zmian. Została zlikwidowana Wojewódzka Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lesznie, a nasza Poradnia z dniem 1 października 1993 roku zaczęła funkcjonować jako publiczna placówka o nazwie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Terenem jej działania były miasto i gminy: Wschowa i Szlichtyngowa oraz gminy: Wijewo i Przemęt.
Pożegnaliśmy w tym czasie, odchodzącą na emeryturę
pedagog Jolantę Józefiak a do pracy zwerbowano psycholog Stanisławę Raus
.
Poradni przybywało zadań, praca jednak nie zmieniła się : zebrania z rodzicami, rady pedagogiczne, kursy, szkolenia, badania dzieci. Z inicjatywy pracowników Poradni powstała świetlica terapeutyczna TPD, prowadzona przy ścisłej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Wschowa. Świetlica była pod opieką niezastąpionej pedagog Krystyny Dębickiej
aż do 2001 roku. Ponadto uruchomiono „Telefon Zaufania” oraz wprowadzono do terapii jąkania metodę „Echa.”
Zmiany terytorialne w kraju przyniosły również zmianę przynależności Poradni. Wschowa weszła w skład Powiatu Nowosolskiego. Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym Poradnię było Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. Nadzór pedagogiczny sprawowała Sławomira Morawska
z ramienia Kuratorium Oświaty w Gorzowie, Delegatura w Zielonej Górze.
Samodzielność ekonomiczną Poradnia  zyskała dzięki zatrudnieniu nowej siły, w postaci księgowej Anety Wolak - Bieleckiej . W tym czasie,
pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę pedagog Krystynę Dębicką. Mieliśmy jednak jeszcze okazję z nią pracować, gdyż natłok zadań umożliwił zatrudnienie jej na ½ etatu do końca czerwca 2001 roku.
Rokiem przełomowym dla Poradni okazał się rok 2001. Powstał Powiat Wschowski, który przejął prowadzenie Poradni. Zaistniałe zmiany postrzegaliśmy bardzo pozytywnie. Od samego początku organ prowadzący rozumiał potrzeby Poradni związane, między innymi, z koniecznością zmiany siedziby placówki.
W 2012 roku pracownicy z żalem rozstają się z dotychczasową, wieloletnią dyrektor i założycielką Poradni
Bożeną Chmielowicz, która po 32 latach odeszła na zasłużoną emeryturę. Stanowisko dyrektora objęła Stanisława Raus . Nie pożegnaliśmy się jednak na zawsze z Bożeną Chmielowicz, gdyż pracowała jeszcze w Poradni jako logopeda do sierpnia 2004 roku. Nasze szeregi zasiliły nowe siły w postaci psychologa Marka Michalskiego oraz pedagoga Magdaleny Józefiak-Mieżowiec
, która była razem z nami do sierpnia 2004roku.
Wcześniejsze starania dyrektor Bożeny Chmielowicz oraz Starostwa Powiatowego nie poszły na marne i 13 maja 2003 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby we Wschowie przy ulicy Zacisze 1. Uroczystość została połączona z obchodami 33 rocznicy powołania placówki.
W starej siedzibie, przy ulicy Daszyńskiego, nie tylko brakowało już pomieszczeń badawczych, ale były też utrudnione warunki architektoniczne / wąski korytarz, brak podjazdu i windy dla niepełnosprawnych /, co nie sprzyjało właściwej atmosferze pracy badawczej i terapeutycznej.
Nowa siedziba została dostosowana do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych. Oprócz sekretariatu i gabinetu dyrektora Poradnia otrzymała siedem nowocześnie wyposażonych gabinetów.
  Gabinet rehabilitacji wyposażono w podstawowy sprzęt przeznaczony do terapii ruchowej. Nareszcie mieliśmy odpowiednie warunki, sprzyjające wykonywaniu naszych zadań.


Rok 2004 przyniósł następne zmiany kadrowe, pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę pedagog Bożenę Rogozińską a powitaliśmy logopedów: Martę Takuśki i Barbarę Augustyniak, pedagog Ewę Chmielewską oraz rehabilitantkę Annę Huzar.
W tym czasie
kadra pedagogiczna liczyła 11 osób i pracowała w 5 specjalistycznych działach, takich jak:
· dział Opieka nad Małym Dzieckiem od 0 do 6 roku życia
- mgr Ewa Chmielewska,
· dział Opieka nad Dzieckiem w Wieku Szkolnym kl.I-VI ,
- mgr Katarzyna Klak-Korona
- mgr Dorota Starżyk-Buczek
· dział Opieka nad Młodzieżą Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
- mgr Alicja Swat
- mgr Barbara Moczulska
· dział Poradnictwo i Orientacja Zawodowa
- mgr Magdalena Lissowska – Ast
- mgr Marek Michalski
· dział Diagnoza i Terapia Logopedyczna
- mgr Barbara Augustyniak
- mgr Marta Takuśki
· dział Rehabilitacji i Usprawniania Ruchowego
- Anna Huzar
Rok 2005 to zmiany na stanowisku dyrektora. Pożegnaliśmy
Stanisławę Raus a stanowisko to zostało powierzone
Iwonie Lipowy.
W celu zapewnienia wyższej jakości usług świadczonych przez Poradnię, wzbogacono placówkę w pomoce diagnostyczne i terapeutyczne. Nauczyciele Poradni podnosili swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i kursach doskonalących, uczestniczyli w licznych sympozjach i konferencjach naukowych. Na terenie szkół i przedszkoli dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców wprowadzono Punkty Konsultacyjne w szkołach w terenie, umożliwiające prowadzenie porad, konsultacji oraz zajęć terapeutycznych.
W 2006 roku nasze grono opuścili psycholodzy: Barbara Moczulska oraz Marek Michalski a powitaliśmy psychologów: Anikę Szlemp i Beatę Libner.


          Największe zmiany kadrowe zaszły w Dziale Opieki nad Małym Dzieckiem, gdyż pożegnała się z Poradnią Ewa Chmielewska, a do realizacji zadań w tym dziale zostają zatrudnione: psycholog Lucyna Kurpisz (pół etatu) i pedagog Magdalena Józefiak-Mieżowiec (pół etatu).
  W 2009 roku z poradni odeszła Marta Takuśki, a na jej miejsce została zatrudniona logopeda Iwona Lasota-Bartkowiak
.
  Pracownicy poradni nadal podnoszą kwalifikacje zawodowe. Iwona Lasota-Bartkowiak oraz Anika Szlemp –Jasiak uzyskują dyplomy potwierdzające nabycie kwalifikacji z zakresu surdopedagogiki czyli pedagogiki niedosłyszących i niesłyszących.   Dzięki temu nasza Poradnia została wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedosłyszących i głuchych. Było to związane z zapotrzebowaniem środowiska lokalnego na utworzenie poradni zajmującej się dziećmi głuchymi, niedosłyszącymi, niewidomymi, niedowidzącymi i autystycznymi.
  
  Poradnia rozszerza swą ofertę o warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze rodziców pt.”Szkoła dla rodziców”. Zwiększa się sieć punktów konsultacyjnych w szkołach oraz wprowadza się stałe godziny konsultacji dla nauczycieli. Nieustannie wzbogaca się księgozbiór i warsztat pomocy diagnostycznych, a młodzi pracownicy osiągają kolejne etapy awansu zawodowego.
  Rok 2010 jest godny podkreślenia przede wszystkim z tego względu, że obchodzimy w nim jubileusz 40-lecia istnienia Poradni. Placówka bierze udział w Ogólnopolskiej kampanii społecznej na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym „ Zły dotyk”.
Z okazji naszego jubileuszu została rozpowszechniona w środowisku lokalnym ulotka informacyjna zawierającą pełną ofertę świadczonej przez nas pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Przygotowaliśmy również galerię zdjęć „Poradnia w obiektywie.”
Od roku 2010 zostają wprowadzone do stałej oferty Poradni zajęcia "Szkoły dla rodziców i wychowawców", w których udział biorą rodzice i nauczyciele. Do roku 2016 zajęcia prowadzone są przez Alicję Swat i Anikę Szlemp – Jasiak. Następnie Anikę Szlemp-Jasiak zastępuje Magdalena Józefiak-Mieżowiec. Zajęcia odbywają się cyklicznie raz lub dwa razy do roku.
   W roku szkolnym 2010/11 miało miejsce   wiele zmian kadrowych. Odchodzą z pracy dyrektor Poradni Iwona Lipowy, psycholodzy: Beata Libner i Lucyna Kurpisz oraz logopeda Barbara Augustyniak-Kostka.
  Od 1 września do 31 października obowiązki dyrektora placówki pełni psycholog Katarzyna Klak-Korona. Od września zostaje zatrudniona nowa psycholog Weronika Kołodziej

  W listopadzie 2010r.  funkcję dyrektora poradni obejmuje  Anna Gbiorczyk
, a wraz
z początkiem nowego roku 2011 w pracy, w Dziale Opieki nad Małym Dzieckiem witamy psychologa  Beatę Błażewicz-Sip.

  Przed kadrą staje konieczność wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówki, co jest wynikiem nowych rozporządzeń MEN dotyczących statutu poradni oraz szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Zmienia się również nasza misja i wizja. Chcemy pełnić w środowisku służebną rolę, wspierać przedszkola, szkoły i placówki w niesieniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Nasza misja jest rozwinięciem akronimu PPP=Poznajemy-Potrafimy-Pomagamy. Mając świadomość zmian zachodzących w edukacji, występowaniu zjawiska wielokulturowości w środowisku szkolnym, nasza wizja brzmi „Otwarci na siebie. Otwarci na Europę. Myślimy globalnie. Działamy lokalnie.”W tym też roku następują kolejne zmiany kadrowe.  Weronikę Kołodziej na stanowisku psychologa zastępuje Grzegorz Jankowski.
  Następują kolejne zmiany kadrowe .  Grzegorza Jankowskiego w roku 2012 zastępuje psycholog  Anna Frąckowiak.

 W dniu 16 marca tego  roku Poradnia, przy współuczestnictwie Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie, zorganizowała I Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego. Pomysłodawcami i koordynatorami projektu były Magdalena Lissowska - Ast i Anika Szlemp - Jasiak. Ideą Festiwalu było zgromadzenie wszystkich szkół powiatu wschowskiego, celem przybliżenia ich oferty rodzicom i uczniom. Koordynatorzy współpracowali, w zakresie organizacji, z działającą na terenie Poradni Grupą Wsparcia dla Doradców Zawodowych. Pozytywna ewaluacja naszego przedsięwzięcia, zachęciła nas do wpisania Festiwalu w  plan pracy na następny rok. 

  W 2012 roku poszerzamy też naszą ofertę o zajęcia wakacyjne, dla dzieci będących pod opieką Poradni,  pt.,, Przechytrzyć nudę”. Środki pozyskujemy z  projektu dofinansowania przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Anika Szlemp – Jasiak.  Radość dzieci i pozytywne opinie ze strony rodziców i ich opiekunów mobilizują nas do przeprowadzania tych zajęć w kolejnych latach. W latach 2016 i 2017 koordynatorem jest Iwona Lasota-Bartkowiak.

      W roku 2012 psycholog Anika Szlemp - Jasiak kończy kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki. Od 1 stycznia 2013 roku, nasza Poradnia zostaje wskazana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty jako placówka uprawniona do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci niedowidzących i niewidomych.  

     W roku 2013 Beatę Błażejewicz - Sip na stanowisku psychologa zastępuje Marta Majcher. Od listopada 2012 roku obowiązki dyrektora placówki, na czas nieobecności dyrektor Anny Gbiorczyk, pełni pedagog Alicja Swat.

     8 marca 2013 roku odbył się II Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego pod hasłem " Miejsce na mądre decyzje". Organizatorami Festiwalu są Poradnia Psychologiczno- - Pedagogiczna i Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Do oferty wystawiających się placówek udało się nam pozyskać szkoły policealne i wyższe. Natomiast uczniom zaproponowaliśmy nowość w postaci testów komputerowych diagnozujących zdolności i skłonności zawodowe.

W tym samym czasie dodatkowe kwalifikacje  do pracy rehabilitacyjnej Metodą Bobatha zdobywa Anna Huzar.

   Na terenie Poradni działają Grupy Wsparcia dla doradców zawodowych, pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów.  W miarę możliwości prowadzone są szkolenia wewnątrz tych grup. Od 2012 r.  Poradnia odpowiadając na zapotrzebowanie pedagogów z podległych nam placówek organizuje szkolenia o różnorodnej tematyce związanej z  ważnymi zagadnieniami występującymi w pracy z dziećmi i młodzieżą, między innymi: doskonalące umiejętność prowadzenia mediacji, poszerzające wiedzę na temat seksualności dzieci i młodzieży oraz zaburzeń odżywiania.  

 7 marca 2014 r. odbył się kolejny, ty razem III Festiwal Szkół i Doradztwa Zawodowego pod hasłem " Od szkoły do zawodu". Tym razem nowością była prowadzona równolegle do Festiwalu Konferencja dla dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedstawicieli Urzędu Miasta i Powiatu. Celem konferencji było szerzenie idei poradnictwa zawodowego na terenie naszego powiatu oraz dzielenie się dobrymi praktykami przez szkoły z naszego regionu.

Urozmaiceniem oferty Poradni dla rodziców i najmłodszych klientów  stają coroczne zajęcia, realizowane w ramach projektów:  ,,Najważniejszy pierwszy krok” i ,, Wsparcie na starcie” . Relizują je Iwona Lasota-Bartkowiak, Marta Majcher, Magdalena Józefiak-Mieżowiec, Anna Huzar i lekarz pediatra Elżbieta Scecewicz-Szarejko.

 

W Dziale Opieki nad Młodzieżą Gimnazjalną obowiązki, w miejsce psychologa Anny Frąckowiak opuszczającej nasz zespół, przejmuje psycholog Jessica Hruszka, która z Alicją Swat rozpoczynają coroczne zajęcia socjoterapeutyczne pod tytułem ,, Nić porozumienia” dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.

Od początku nowego roku szkolnego 2014/15 na stanowisko dyrektora powraca Anna Gbiorczyk.

 W roku 2015, po uzyskaniu kwalifikacji z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem przez pedagogów: Dorotę Starżyk-Buczek i Magdalenę Józefiak Mieżowiec, Lubuski Kurator Oświaty wskazał naszą placówkę jako tę, która posiada uprawnienia do  wydawania orzeczeń do kształcenia specjalnego dla tych uczniów.

W 2015 roku konwencja Festiwalu Szkół zmienia się. Dyrekcja i pracownica Działu Doradztwa Zawodowego Magdalena Lissowska-Ast zorganizowały Konferencję dla szkół, pracodawców, uczniów i rodziców.......

Od 2015 roku Marta Majcher rozpoczyna Studium Psychoterapii Behawioralno-Poznawczej, celem uzyskania kwalfikacji psychoterapeuty.

 W roku szkolnym 2016/17 zdobyliśmy certyfikat Placówki Chroniącej Dzieci przed Krzywdzeniem, co zobowiązuje wszystkich pracowników do przestrzegania z tym związanych zasad i standardów pracy.

Od września 2016 roku pracę w Poradni rozpoczęła psycholog Aleksandra Rodziewicz , przejmując obowiązki po Jessice Hruszce. Pedagog Magdalena Józefiak-Mieżowiec rozpoczyna pracę w pełnym wymiarze godzinowym. W tym też roku doskonalili swoje umiejętności kolejni pracownicy. Dyrektor Anna Gbiorczyk - …....Alicja Swat -........, Magdalena Józefiak – Mieżowiec - terapia biofeedback, Katarzyna Klak – Korona – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu.

 Aleksandra Rodziewicz wraz z Alicją Swat w 2017 roku przeprowadziły,  dla chętnych uczniów ze szkół gimnazjalnych, zajęcia wyposażające  ich w umiejętność prowadzenia mediacji koleżeńskich.

 W lutym 2017 roku odchodzi na emeryturę psycholog Katarzyna Klak-Korona, która jednak kontynuuje  pracę psychologa w wymiarze pół etatu. Została też zatrudniona kolejna psycholog Nathalie Urbaniak, która przejmuje czasowo obowiązki nieobecnej Aniki Szlemp-Jasiak. W zastępstwie, również okresowo, nieobecnej Magdaleny Lissowskiej-Ast, obowiązki doradcy zawodowego , do października 2017 roku, przejmuje Robert Pluta.

Początek roku szkolnego2017/2018 to okres wytężonej pracy, związanej z nowymi wymaganiami i zadaniami Poradni w obliczu wprowadzonej  reformy Systemu Oświaty.To również  kolejna wymiana kadry. W listopadzie powraca Magdalena Lissowska-Ast a odchodzi Robert Pluta. W lutym 2018 powraca Anika Szlemp-Jasiak a opuszcza naszą Poradnię Nathalie Urbaniak. Pracownicy nadal doskonalą swoje kompetencje na licznych kursach i szkoleniach. W ramach projektów zdobywamy środki z PIM na prowadzenie dodatkowych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Kontynuujemy sprawdzone formy pracy i współpracy oraz zmieniamy działania stosownie do oczekiwań środowiska i klientów. Po raz kolejny uzyskujemy certyfikat Placówki Chroniącej Dzieci.

Z nową energią przystępujemy do pracy w  roku szkolnym 2018/19. Jak zwykle czekają nas  zadania i zmiany związane z wprowadzeniem reformy oświaty i pojawianiem się nowych przepisów i rozporządzeń.