ppp.wschowa.info » PracownicyBIP

Pracownicy PPP

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie działa od 1970 roku. Obecnie mieści się przy ulicy Zacisze 1.

Organem prowadzącym Poradnię jest Powiat Wschowski, nadzór  pedagogiczny sprawuje Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie.

W Poradni zatrudnionych jest 10 pracowników dydaktycznych,  w tym:

4 psychologów    mgr Katarzyna Klak-Korona

                                   mgr Anika Szlemp - Jasiak

                                   mgr Marta Majcher 

                                   mgr Aleksandra Rodziewicz

 

        4  pedagogów        mgr Alicja Swat

                                   mgr Dorota Starżyk-Buczek

                                   mgr Magdalena Józefiak-Mieżowiec

                                   mgr Magdalena Lissowska-Ast

         1 logopedę            mgr Iwona Lasota - Bartkowiak

         1 rehabilitant         mgr Anna Huzar

Funkcję doradcy w zakresie diagnoz medycznych sprawuje w Poradni lekarz podstawowej opieki medycznej Elżbieta Scecewicz  - Szarejko.

Funkcję Głównego Księgowego pełni Pani Aneta Wolak –Bielecka, a sekretarki Pani  Ewelina Pietrowiak.

Kadrę merytoryczną Poradni stanowią wysokiej klasy specjaliści, posiadający wyższe wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje w zakresie  m.in. oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, rewalidacji niedostosowanych społecznie oraz edukacji i terapii osób  z autyzmem.

Dyrektor  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we Wschowie

   mgr Anna Gbiorczyk


 
Sekretarka

Ewelina Pietrowiak 

Dział - Opieka nad małym dzieckiem od 0 do 6 lat

   mgr Magdalena Józefiak-Mieżowiec pedagog oraz psycholog

mgr Marta Majcher

       

 

Dział - Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym kl. I-VI

   mgr Dorota Starżyk-Buczek pedagog oraz

  mgr Katarzyna Klak-Korona psycholog

 

Dział - Opieka nad uczniami klas VII-VIII SP i szkół ponadpodstawowych

   mgr Alicja Swat pedagog oraz

 mgr Aleksandra Rodziewicz - psycholog  


Dział - Poradnictwo i orientacja zawodowa

   mgr Magdalena Lissowska-Ast  pedagog, doradca zawodowy oraz
   mgr Anika Szlemp - Jasiak psycholog, surdopedagog, tyflopedagog

 

Dział - Diagnoza i terapia logopedyczna 

 
mgr Iwona Lasota - Bartkowiak - logopeda, surdopedagog


 

Dział - Rehabilitacja i usprawnianie ruchowe
              

 mgr Anna Huzar rehabilitant